Mẫu số 02/2015-KTSTQ THÔNG BÁO Về việc thu thập thông tin tại trụ sở người khai hải quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

90 5 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 02/2015-KTSTQ THÔNG BÁO Về việc thu thập thông tin tại trụ sở người khai hải quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số: 02/2015-KTSTQTÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊNTÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /TB-Cơ quan ban hành VB …, ngày … tháng … năm … THÔNG BÁO Về việc thu thập thông tin tại trụ sở người khai hải quan1. Căn cứ pháp lý:..................................................................................................................................................................................................................................................................2. Đối tượng thu thập thông tin:................................................................(1).............................................................................................................................................................................................. Mã số thuế: .......................Địa chỉ: .....................................; 3. Mục đích yêu cầu: (Làm rõ mục đích, yêu cầu của việc thu thập thông tin)..................................................................................................................................................................................................................................................................4. Nội dung thu thập thông tin: (Xác định cụ thể nội dung: cần thu thập thông tin, tài liệu gì)..................................................................................................................................................................................................................................................................5. Thời kỳ thu thập thông tin: (Thu thập thông tin từ thời gian ...... đến thờigian ...........): ....................................................................................................6. Nhân sự, thời gian thu thập thông tin: 6.1 Nhân sự: (Số người, thành viên tham gia): .......................................... ...........6.2 Thời gian thực hiện (tối đa không quá 3 ngày làm việc thực tế tại trụ sởngười khai hải quan): ....................................................................................7. Nội dung khác (Nếu có)Nơi nhận:- …. ;- …..THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú: (1) Tên người khai hải quan- Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân đượcchủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan. 449