Mẫu số 02/XĐTTG/TXNK ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

157 10 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 4 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 02/XĐTTG/TXNK ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 02 /XĐTTG/TXNK  ! ........, ngày....... tháng....... năm....... "#$%$&'(&$% !"#$% &'(")  )*+,-.+/0123 45674538+129+:7+4; <=1 >?đối với trường hợp đềnghị xác định trước mức giá)@#AB%$&'(&$%*+,-./-01+23*344,567892676:; 1+<:<=1+(>?3/8@5.A($B/-C*8>D6:;1+<:<E1+23**++5F)6:; 1+<:<G1+2@)6:; 1+<:<H1+*+,56789267"D8.F>--.AI($(6:;1+<:<C*+-8. D+E1 +4+F4@*+8FB)&'("!JKL$LC1FL>6) AL>6)M6NA6,567O92670 - -P*8?27C58:("6Q98*245%$8C$LR386OC'D8S8:(586T8:LU*$8 -FB2.V3.V-P-*R$FB$3.AF@.C8688)88$S2.V?BFB$3.AF@=86)%C0WC:$LB*,-)6XCR$GY0!"  3*CUJ*?MC ,-./-G<Z.F22,-)  <&  [ICU8B,-./-Tổ chức cá nhân đề nghị xác định trước về phương pháp xác định trị giá hoặc mức giá thì đánhdấu vào một trong 2 ô tương ứng, ghi rõ nội dung phương pháp xác định trị giá hoặc mức giá đềnghị và quan điểm về đề nghị xác định trước tương ứng.,-./\N:@":B,-./-<1:@"$*24<1:@"CK24(tổ chức, cá nhân liệt kê một số tiêu chí đề nghị không công bố):F,-./-$*+-:,C$01-#C-./223#B,8->UKL6@$%F*?B*U*3#8]8:L$:52=\N52^*3#8]4)IF6IC-6+?4 HI=%J (Ký tên, đóng dấu)E86)%C=8EWC:$LB*,-)6XCR$GY= KLMLN$%$&$%OAP(K9m theo Đơn đề nghị xác định trước trị giá))*QR+-8SD8+D3 :T1EUV+UW-D4588+D3 @1@+3-$$L!"V2\ J*?MC8,567O9267 "9267O,567@J:#LU$LC@*+&:IB$L*+,567O9267.*+_("3.V_FB_F_\$_./9267O,567_AL>6)$*_6D$*_2.FDB9_2.F$_IC,)2*_IC$*_?B*QBU.ACB*.A@-$$LKL3)-`*6)B*KL68C*X 6Y8 10123 4538+14Z 4 -F T8 . [-@#AB%XN\X'"X%X&$%N$0J.AC+4?U??)8?(L*+(692676:;=aD@*?+2KB*$6D*$Lb)BD6:,.V-U*+9267?6:;EJ.AC+2-C6$*$](".VL$BD$%8(L*+92676:;GJ.ACB*.A@+C"DS@D6:;J)+8C"DS@D++.c)-$L6:;1+<:<1+<:<1+<:<1+<:<1+<:<X]%$&$%OAPd>)'$?(e2$dC-+F@$$)2$--./8-./8S`fffffffffff         @    16$2K12$\@*O2C:/@12@$@gh3B/*+12++*+ffffffffff          @    GYE