Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018) Lưu

76 4 14/10/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 02(TÊN DOANH NGHIỆP)-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: ................. .........., ngày .... tháng .... năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉPNHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNGKính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).- Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;- Cán cứ Luật quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;- Căn cứ Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;- Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;- Căn cứ Thông tư số /2018/TT-BTTTT ngày tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng;(Tên doanh nghiệp) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm antoàn thông tin mạng với các nội dung sau:1. Tên doanh nghiệp: ......................................................................................................... 2. Người đại diện theo pháp luật: ...................................................................................... 3. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................... 4. Điện thoại: .................................................. 5. Thư điện tử: .......................................... 6. Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng số ... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấpngày ... tháng ... năm ..........7. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép: .................................................................................... (Tên doanh nghiệp) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng./. Nơi nhận:- Như trên;- ...............NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)