Mẫu số 02 Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016) Lưu

74 2 18/08/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 02 Đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 02TÊN CƠ QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: ………….V/v đăng ký tài khoản truycập Cổng thông tin tờ khai hảiquan điện tử………, ngày …… tháng …… năm …………. Kính gửi: Tổng cục Hải quan1. Cơ quan đề nghị:Tên cơ quan Địa chỉ Điện thoại Fax Đầu mối liên hệ Tên người liên hệ Điện thoại Thư điện tử 2. Nội dung đề nghị:a) Cấp mới tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử theo danh sách sau:STTHọ vàtênĐơn vị Điện thoạidi độngThư điện tử Mục đíchsử dụngThời hạn sửdụng (tháng) b) Bổ sung thời hạn sử dụng tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tửtheo danh sách sau:STTHọ và tên Đơn vị Điệnthoại diđộngThư điện tử Tên tàikhoảnThời hạn sửdụng (tháng) c) Thu hồi tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử theo danh sách sau:STTHọ và tên Đơn vị Điệnthoại diđộngThư điện tử Tên tàikhoảnLý do thu hồi 3. Hình thức nhận văn bản trả lời: (Chọn một trong hai hình thức sau)□ Nhận văn bản giấy□ Nhận văn bản điện tử tại địa chỉ thư điện tử: …………………………………Trân trọng./. Ký tên và đóng dấu