Mẫu số 01/TB-XNKTC/GSQL THÔNG BÁO V/v làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

1140 27 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 01/TB-XNKTC/GSQL THÔNG BÁO V/v làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 01/TB-XNKTC/GSQLCỤC HẢI QUAN…………CHI CỤC HẢI QUAN ................-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: ……../TB-XNKTC ……., ngày….. tháng.....năm…….THÔNG BÁOV/v làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗKính gửi: Cục Thuế ……..Chi cục Hải quan …………………….. thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố ………………….. xin thông báo tìnhhình làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ của các doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan (từ ngày …./…./… Đến ngày …./…/…….):Số tt Tên, địa chỉ DNTờ khai nhập khẩutại chỗTờ khai xuất khẩutại chỗTrị giá (vnđ)Thuế nhậpkhẩu (vnđ)Ghi chú1 Doanh nghiệp ATờ khai... ngày...tháng... nămTờ khai...ngày...tháng... nămTờ khai... ngày...tháng... nămTờ khai...ngày...tháng... năm2 Doanh nghiệp BTờ khai... ngày...tháng... nămTờ khai...ngày...tháng... nămTờ khai... ngày...tháng... nămTờ khai...ngày...tháng... năm… … … …Tổng cộng: … …Chi cục Hải quan …………… xin thông báo để Quý Cục biết, theo dõi.Nơi nhận:- Tổng cục Thuế;- Lưu:LÃNH ĐẠO CHI CỤC HẢI QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Chi cục)