Mẫu số 01/BVTV ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015) Lưu

171 3 11/02/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 01/BVTV ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

   !"#(Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)$% !&%#$%S: .........................'()*+,-./012%3)4.15%3 ! "#$%&'()*+,-.,-  ! - "/00%1+,-.,-2'34$06 2(3). ),789(*:(1;3'()<(*=-(*3).>?3@AB Thuc BVTV kỹ thuật56<%(*B Thuc BVTV thành phẩm56<%(*B Methyl bromide56<%(*C(*.D(*Eviết bằng chữFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGB7)89: "/0;+'-<)898='">?@+08A0"/0BC 8D',E4E'F? GF F' H0  F'  )  ,)  IAJKC?I4L'C " (ghi c* thể)........ M  '  '  0?  $M #)'I'  #.    N  4E  'F    OP?Q3'R"MIS'?- 0?(0/?Hồ sơ kèm theo gồm: '-8='">"#TU0FV'-F'&M>,-A03-#-"A#.,-1<' '-40F.#W(@XYC 8D'- "/00"/0'3'1-  3'R"MIS' *ZZ- "/0,F$M#)'B1I#B('L[0"(nếu có) L': "/08A: "/08AL'8%4C'$M#)'(với thuốc có độ độc cấp tính nhóm I, II).......................................................................................................................................................8AL')898%4C''09'"+'(2'380%: "/084C$M#)'82')890I..........., ngày........ tháng......năm.....,HIJ.(Ký tên, đóng dấu)  K  !"#(Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*\P]PPY^_TO`TYab^cPP]PY]PL !"#@%dddeTP;*OOM!N>OMPQR"RD.7STU4=0UV()T)W. Hà Nội, ngày……… tháng…….. năm …… !"#(=f0U8$%gghef*PP((*'Fih'h=6i5hN*KI4j'*KP3'' ,FTIA3'3f08=',)[0&,FR0N()*+,.,:(=    R  8& '     !  - "/0  0%  1+ , .  ,:  $%dd   'Fd'dd=dddNddddddddd()*+,.,:8D'>8Addd: "/00%1+,.,:,E"%4C'$086 2(3). ),789(*:(1;3'()<(*=-(*3).>?3@AB Thuc BVTV kỹ thuật5<%(*B Thuc BVTV thành phẩm5<%(*B Methyl bromide5<%(*C(*.D(*Eviết bằng chữFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGB7)89: "/0L': "/0k'F">8Udddddddddddddddddddd8A: "/0ddddddddddddddddddddddddddd2ddddddddddddddddddddddddddddddddLXYZ(Ký tên, đóng dấu)Ch< ý: I4L'C - "/0B1I#B3-#0''I'' ! 4$0 7)89- "/0@M#)')89"A#.,:,F0"/0W=-$M#)'lIkUU0XB[08NP'847IB2G4C'B1I#BI +84C$M#)'82')89B' ! F,F84C1"3'V':F'&M>,-A03-#-"A#.,-1<'1-  3'R"MIS'.