Mẫu số 01/2015-KTSTQ QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra sau thông quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

374 6 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 01/2015-KTSTQ QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra sau thông quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số: 01/2015-KTSTQTÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊNTÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /QĐ-Cơ quan ban hành VB …, ngày … tháng … năm …QUYẾT ĐỊNHVề việc kiểm tra sau thông quan tại …….TỔNG CỤC TRƯỞNG TCHQ/CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ CỤC TRƯỞNG CỤC HQ …/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ……Căn cứ Luật ...........................................................................................................Căn cứ Nghị định ..................................................................................................Căn cứ Thông tư.....................................................................................................Xét đề nghị tại ............ ngày ............ của ............ về kiểm tra sau thông quantại........................................................................................................,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Kiểm tra sau thông quan đối với ............... (1)..........................................Mã số thuế: ............................................................................................................Địa chỉ: ...................................................................................................................Địa điểm kiểm tra: ..................................................................................................Thời hạn kiểm tra:............. ngày làm việc, kể từ ngày ...........................................Điều 2. Thành lập đoàn/nhóm(4) kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:1. Ông/bà......chức vụ/ngạch công chức (nếu có).....trưởng đoàn/trưởng nhóm (4);2. Ông/bà............................. (như trên) .............................phó đoàn (nếu có);3. Ông/bà............................. (như trên) .............................thành viên;.................................................................................................................................Điều 3. Phạm vi, nội dung kiểm tra gồm:- Phạm vi kiểm tra: .................................................................................................- Nội dung kiểm tra: ...............................................................................................447 .................................................................................................................................Điều 4. Đoàn/nhóm(4) kiểm tra có quyền và nghĩa vụ theo quy địnhtại.............................; Người khai hải quan(1)........................ có quyền và nghĩavụ theo quy định tại......................, có trách nhiệm cử đại diện theo pháp luậthoặc đại diện được ủy quyền làm việc với cơ quan hải quan và chuẩn bị hồ sơ,chứng từ, tài liệu có liên quan (2).Điều 5. Đoàn/nhóm(4) kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra (3)và .....(1)………… có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 5;- VT, Tên cơ quan;THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú: (1) Tên người khai hải quan- Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân đượcchủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.(2) Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan, phải nêu cụ thể hồ sơ, chứng từ tàiliệu cần cung cấp theo Điều 79, Luật Hải quan số 54/2014/QH13) tại phần nội dung kiểm tra.(3) Cục trưởng Cục KTSTQ hoặc Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ (trong trường hợp quyết định kiểmtra tại trụ sở người khai hải quan do Tổng cục trưởng TCHQ hoặc Cục trưởng cục HQ ban hành)(4) Đoàn kiểm tra trong trường hợp kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, nhóm kiểm tra trong trườnghợp kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan448