Mẫu số 01 Đề nghị bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016) Lưu

63 2 18/08/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 01 Đề nghị bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 01TÊN CƠ QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: ………….V/v đề nghị bổ sung nội dungcung cấp thông tin tờ khai hảiquan điện tử………, ngày …… tháng …… năm …………. Kính gửi: Tổng cục Hải quan1. Cơ quan đề nghị:Tên cơ quan Đia chỉ Điện thoại Fax Đầu mối liên hệ Tên người liên hệ Điện thoại Thư điện tử 2. Nội dung đề nghị:Đề nghị bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử với các chỉ tiêu thông tin như sau:STT Chỉ tiêu thông tin Mục đích sử dụng 3. Hình thức nhận văn bản trả lời: (Chọn một trong hai hình thức sau)□ Nhận văn bản giấy□ Nhận văn bản điện tử tại địa chỉ thư điện tử: …………………………….Trân trọng./. Ký tên và đóng dấu