Mẫu số 01 Bản kê hàng hóa quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

596 27 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 01 Bản kê hàng hóa quá cảnh không qua lãnh thổ đất liền (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Từ khóa : hàng hóa quá cảnh

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 01BẢN KÊ HÀNG HÓA QUÁ CẢNH(Bản lưu cơ quan hải quan)1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ quá cảnh:2. Phương tiện vận tải: - Tên phương tiện: …………………….số hiệu/chuyến ……………………….. - Ngày nhập cảnh: ……/…..…/………. - Cảng dỡ hàng…………………………..………………………………………………………………- Địa điểm, thời gian lưu kho: ….……………………………………………………………………….3. Giấy phép quá cảnh (nếu có): - Số, ngày giấy phép, ngày hiệu lực.……..………………………………………………………I- PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNH II- PHẦN KÊ KHAI HÀNG XUẤT CẢNHSốTTSố vậnđơnTổngsố contLoại contSốcont,sốsealhãngtàuTrọnglượng(kgs)Tên hàngTên, địa chỉchủ hàngTên PTVTNgàyxuất cảnhNước xuấtcảnhGhi chú(tình trạnghàng hóa)20’40’khác(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)…..…..Tổng cộng : ……. …. …. …. ……Ngày ….. tháng ….. năm ….. (ký tên, đóng dấu)Ngày ….. tháng ….. năm ….. (ký tên, đóng dấu)III- XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CỬA KHẨU NHẬP Ngày ….tháng…..năm…..(ký tên, đóng dấu công chức) IV- THANH KHOẢN CỦA HẢI QUAN CỬAKHẨU NHẬP Ngày ….tháng…..năm…..(ký tên, đóng dấu công chức)Ghi chú: - Cột (7): Ghi loại hàng hóa chung nhất, ví dụ: hàng văn phòng phẩm, tạp hóa, mỹ phẩm, dược phẩm,…- Cột (12): Ghi một số lưu ý về cont hàng hóa như: hàng đã được gia cố, đóng gói lại,…(nếu có)460 Mẫu số 01 BẢN KÊ HÀNG HÓA QUÁ CẢNH(Bản lưu người khai hải quan)1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ quá cảnh:2. Phương tiện vận tải: - Tên phương tiện: …………………….số hiệu/chuyến ……………………….. - Ngày nhập cảnh: ……/…..…/………. - Cảng dỡ hàng…………………………..………………………………………………………………- Địa điểm, thời gian lưu kho: ….……………………………………………………………………….3. Giấy phép quá cảnh (nếu có): - Số, ngày giấy phép, ngày hiệu lực.……..………………………………………………………I- PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNH II- PHẦN KÊ KHAI HÀNG XUẤT CẢNHSốTTSố vậnđơnTổngsố contLoại contSốcont,sốsealhãngtàuTrọnglượng(kgs)Tên hàngTên, địa chỉchủ hàngTên PTVTNgàyxuất cảnhNước xuấtcảnhGhi chú(tình trạnghàng hóa)20’40’khác(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)…..…..Tổng cộng : ……. …. …. …. ……Ngày ….. tháng ….. năm ….. (ký tên, đóng dấu doanh nghiệp)Ngày ….. tháng ….. năm ….. (ký tên, đóng dấu doanh nghiệp)III- XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CỬA KHẨU NHẬP Ngày ….tháng…..năm…..(ký tên, đóng dấu công chức) IV- THANH KHOẢN CỦA HẢI QUAN CỬAKHẨU NHẬP Ngày ….tháng…..năm…..(ký tên, đóng dấu công chức)Ghi chú: - Cột (7): Ghi loại hàng hóa chung nhất, ví dụ: hàng văn phòng phẩm, tạp hóa, mỹ phẩm, dược phẩm,…- Cột (12): Ghi một số lưu ý về cont hàng hóa như: hàng đã được gia cố, đóng gói lại,…(nếu có)461