Mẫu giấy báo cước (Debit Note) từ Fedex Lưu

9955 112 21/08/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu giấy báo cước (Debit Note) từ Fedex

Bình luận

Thông tin bài viết

SEABORNE(S) CO., LTD (As Agency of FedEx)International Freight Forwarding35C Nguyeãn Huy Töôûng- 5B Leâ Vaên Thieâm Street., Thanh Xuân Dist., TP Haø Noäi, Viet Nam.Tel (84-4) 35578899 Fax (84-4) 35578697DEBIT NOTENo : 4DB/03/2011/0241 - Freight InboundDate : 31 Mar 2011 NOSHIP DATEAWBSERTOTAL AMOUNT(USD)FUELCHARGEOTHERCHARGENETCHARGECHRGBL WGHT(KG)Cty TNHH Quoác teá AnPhanam Soá 20 Phoá Boà Ñeà, Long Bieân, Haø noäiACC No: 393035544 VAT No: 0102187068SHIPPERORIG1 04-Mar-11796830610199 23.4 331.12291.8436.482.80IEBUEHLER GMBH DE2 07-Mar-11874110039258 1.6 73.3764.648.73IPKEIHOKU KEIKI KOGYO CO,LTDJP3 08-Mar-11873364290581 9.7 88.8978.3210.57IETTMC SDN BHD 460317-VMY4 11-Mar-11815043579634 18.6 111.7798.4813.29IEPOWER & MOTION CONTROL SDN BHDMY5 18-Mar-11873021052492 48.0 492.50433.9258.58IPMATSUMOTO & CO LTDJP6 28-Mar-11872159757060 14.0 305.74268.3236.221.20IPKINETROL LTD. GBTotal in USD1,403.39If payment is made in VND the selling exchange rate of Vietcombank on the date of payment is applicable.The payment is required within 20 days from the debit note date.USD a/c No : 2000 1485 1017 042EXIMBANK - So Giao Dich 17 Le Thi Hong Gam, Dist.1, Ho Chi Minh CitySEABORNE(S) CO., LTDVND a/c No : 2000 1485 1040 424 Accounting Department Nguyeãn Thu HuyeànAR9001Page 1/1