Mẫu 28/STD/GSQL SỔ THEO DÕI QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN MỘT LẦN, XUẤT NHẬP KHẨU NHIỀU LẦN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

384 13 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu 28/STD/GSQL SỔ THEO DÕI QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN MỘT LẦN, XUẤT NHẬP KHẨU NHIỀU LẦN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 28/STD/GSQLCỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ ……...................CHI CỤC HẢI QUAN………………Sổ số:…… SỔ THEO DÕI QUẢN LÝHÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨUĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN MỘT LẦN, XNK NHIỀU LẦNHợp đồng số: …………………………………Hiệu lực từ: ……/……/……. đến: ……/……/……. Phụ lục hợp đồng (nếu có): Số…………………; Hiệu lực:…….Giấy phép (nếu có): Số: …………………; Thời hạn:………Tên doanh nghiệp: ………………………………………..Địa chỉ: ………………………………………….………..Mã số doanh nghiệp: …………………………….………..Điện thoại số: ………………………Năm………..393 TTTên hàng Mã HS Lượng hàng ĐVT1Lần 1:Số phiếu: 01Ngày: …/…./…….Lần 2:Số phiếu: 02Ngày: …/…./…….Lần …Số phiếu:……Ngày …/…/….Tồn: 0Xác nhận của Hải quan2Lần 1:Số phiếu: 01Ngày: …/…./…….Lần 2:Số phiếu: 02Ngày: …/…./…….Tồn 0Xác nhận của Hải quan394