Mẫu 10/HQĐAĐT/TXNK QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

312 7 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu 10/HQĐAĐT/TXNK QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 10/HQĐAĐT/TXNKTÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN BAN HÀNH Số:................../QĐ- ...... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày…… tháng…… năm 20…QUYẾT ĐỊNHVề việc hủy quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuTHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH …………Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểmsoát hải quan;Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14tháng 6 năm 2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu; Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng …………..; Luật thuế tiêu thụ đặcbiệt…………...; Luật thuế bảo vệ môi trường………………………và Nghịđịnh, Thông tư quy định chi tiết thi hành các Luật này; Trên cơ sở xem xét …........................,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Hủy bỏ quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu số ……………/QĐ-…………ngày .......tháng…….năm……..của………..đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc tờ khai hải quansố……………..ngày……/……./20…..của người bị ấn định thuế là……. Điều 2. Lý do hủy bỏ quyết định ấn định thuế (1). Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn …..ngày kể từngày ký. Nơi nhận :- Tên người nộp thuế;- Cục HQ.....;-................;- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo (...b).THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HQ CÓ THẨM QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú: (1)Ghi rõ nguyên nhân hủy bỏ quyết định ấn định thuế. 427