Mẫu 06A/ĐĐNBLC/TXNK ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BẢO LÃNH TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT CHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC BẢO LÃNH CHUNG (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

148 20 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu 06A/ĐĐNBLC/TXNK ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BẢO LÃNH TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT CHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC BẢO LÃNH CHUNG (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 06A/ĐĐNBLC/TXNK – Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiềnphạt cho hàng hoá nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chungTÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…….., ngày tháng năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BẢO LÃNH TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠTCHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC BẢO LÃNH CHUNGKính gửi : Chi cục Hải quan….Tên người nộp thuế …………………………………………………………Địa chỉ …………………………………………………………………….Mã số thuế .....……………………………………………………………..Số điện thoại :……………………………………Số Fax.………………..Đề nghị Chi cục Hải quan.............cho phép áp dụng hình thức bảo lãnh chungvới những thông tin như sau:Tên tổ chức bảo lãnh :................................................................................Mã số thuế :...............................................................................................Địa chỉ:.......................................................................................................Số điện thoại:..................................Số Fax................................................Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, cáckhoản thu khác cho các lô hàng nhập khẩu của .... (tên người nộp thuế) đăng ký làmthủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan...từ ngày...tháng...năm...đếnngày....tháng...năm....với số tiền bảo lãnh là :.........................đồng (Bằngchữ:................................................................) theo văn bản cam kết bảo lãnhsố....ngày... của ... (tên tổ chức bảo lãnh)..... (Tên người nộp thuế) xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật vềtính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên. GIÁM ĐỐC CÔNG TY(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)--------------------------------------------------------------------------------------------PHẦN KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN…, ngày…tháng…năm…(Ghi rõ ý kiến đồng ý hay không đồng ý và cơ sở pháp lý/lý do. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)417