Mẫu 06 Phụ lục III ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Lưu

42 1 06/06/2011 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu 06 Phụ lục III ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 06 - Phụ lục III(Tên người nhập khẩu)————————Số:..............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc——————————————...., ngày tháng năm 201...ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨUTHIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆNKính gửi : Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông1. Người nhập khẩu: ......................................................................................Thuộc (Cơ quan chủ quản ):.......................................................................2. Địa chỉ: ......................................................................................................Điện thoại: ......................... Fax: ...........................E-mail: .......................3. Giấy phép nhập khẩu đã được cấp: số ..... ngày ...4. Lý do đề nghị cấp lại Giấy phép: ..............................................................5. Hồ sơ kèm theo: .........................................................................................Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của BộThông tin và Truyền thông về nhập khẩu sản phẩm viễn thông.NGƯỜI NHẬP KHẨU(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)1