Mẫu 05 Phụ lục III GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Lưu

34 1 06/06/2011 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu 05 Phụ lục III GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 05 - Phụ lục IIIBỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGCỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGCÔNG NGHỆ THÔNG TINVÀ TRUYỀN THÔNG——————————CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc————————————Số: /GPNK-QLCL Hà Nội, ngày tháng năm 201…GIẤY PHÉP NHẬP KHẨUTHIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN(Có giá trị đến hết ngày …/ …/201…)CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyềnthông;- Căn cứ Thông tư số /2011/TT-BTTTT ngày / /2011 của Bộ Thông tin vàTruyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 củaChính phủ đối với hàng hóa chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;- Xét Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu số ... ngày ...... của (người nhập khẩu) , kèmtheo:- Hợp đồng số....- Giấy chứng nhận hợp quy số …NAY CHO PHÉPNgười nhập khẩu: Trụ sở/địa chỉ tại: được phép nhập khẩu hàng hóa sau:1. (Tên hàng hóa):- Ký hiệu: - Hãng sản xuất:- Số lượng: - Tần số hoạt động:2. Mục đích nhập khẩu….CỤC TRƯỞNG