Mẫu 04 Phụ lục III ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Lưu

172 4 06/06/2011 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu 04 Phụ lục III ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 04 - Phụ lục III(Tên người nhập khẩu)————————Số:..............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc——————————————...., ngày tháng năm 201...ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆNKính gửi : Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông1. Người nhập khẩu: ......................................................................................Thuộc (Cơ quan chủ quản ):.......................................................................2. Địa chỉ:.......................................................................................................Điện thoại: ..........................Fax:........................ E-mail:.............................3. Hàng hóa nhập khẩu đề nghị cấp phép:Tên hàng hóa: ..............................................................................................Ký hiệu: .....................................................................................................Số lượng: ....................................................................................................Công suất: ..................................................................................................Băng tần hoặc tần số làm việc: ..................................................................(Nếu sản phẩm nhiều loại có thể lập danh mục kèm theo đơn)4. Hình thức nhập khẩu: .................................................................................5. Mục đích nhập khẩu: .................................................................................6. Địa điểm nhập khẩu: .................................................................................7. Hồ sơ kèm theo:- .................................................................................- .................................................................................Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của BộThông tin và Truyền thông về nhập khẩu sản phẩm viễn thông. NGƯỜI NHẬP KHẨU(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)