Mẫu 03 Phụ lục III ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011) Lưu

31 1 06/06/2011 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu 03 Phụ lục III ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 03 - Phụ lục III(Tên người nhập khẩu)———————Số:..............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc——————————————...., ngày tháng năm 201....ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨUTEM BƯU CHÍNHKính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thôngNgười nhập khẩu:...................................................................................................Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................Điện thoại:...................Fax:................................E-mail : ......................................Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......................... Nơi cấp:.....................Mã số XNK:................................... Nơi cấp:.........................................................Giấy phép nhập khẩu đã được cấp : số ...... ngày ....Lý do đề nghị cấp lại Giấy phép: ..........................................................................Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin cung cấp nêu trênvà cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tem bưu chính.NGƯỜI NHẬP KHẨU(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)