Mẫu 01-SHTT ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÓ YÊU CẦU BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC) Lưu

79 4 29/01/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu 01-SHTT ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÓ YÊU CẦU BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTC)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 01-SHTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence - Freedom - Happiness--------------------….., ngày/date... tháng/month ... năm/year 201...ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬPKHẨU CÓ YÊU CẦU BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (APPLICATION OF REQUEST FOR CONTROL AND SUPERVISION ONIMPORT - EXPORT GOODS REQUESTED TO PROTECTION ONINTELLECTUAL PROPERTY)Kính gửi/To: …………………………………………….Căn cứ quy định tại Điều 216, 217, 219 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29tháng 11 năm 2005 Pursuant to regulation at Articles 216, 217, 219 of Law50/2005/QH10 on Intellectual Property dated 29 November 2005;Căn cứ quy định tại Điều 73, Điều 74, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng06 năm 2014 /Pursuant to regulation at Articles 73 and 74 of Law 54/2014/QH13 onCustoms dated 23 June 2005;Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chínhQuy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hànghóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ/ Pursuant to Circular N° 13/2015/TT-BTC dated30/01/2015 of Ministry of Finance promulgating control, supervision and temporarysuspension of doing customs procedures for export and import goods alreadyrequested for IP Protection; anti-counterfeit and goods violating IP Rights;Người ký tên dưới đây đề nghị cơ quan Hải quan tiến hành các biện pháp kiểm tra,giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ đối vớilô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo các nội dung sau:/Theundersigned requests Customs Administration to, under the Law on IntellectualProperty, implement the measures of examining and supervising import goods andexport goods of the shipment being suspected of violating Intellectual Property Rightsincluding the following content:1. Người nộp đơn/Applicant:- Tên/Full name:- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân)/ID/passport No. (in case of individual)- Địa chỉ/Address:- Điện thoại/Telephone: Fax: - E-mail/Website: 2. Chủ sở hữu quyền/IP owner:- Tên/Full name:- Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân): ID/passport No. (in case of individual)- Địa chỉ/Address:- Điện thoại/Telephone: Fax: - E-mail/Website:3. Quyền Sở hữu trí tuệ có yêu cầu bảo hộ (ghi rõ là: quyền tác giả/quyền liên quanđến quyền tác giả/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý...):IP rights for protection (clearly indicate: copyrights/relatedrights/trademarks/geographic indicators, etc):- Tên văn bằng bảo hộ/Name of IP Right Certificate:- Số/No: Ngày cấp văn bằng bảo hộ/Date of issue:- Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ/Office of issue:- Thời hạn có hiệu lực của văn bằng bảo hộ/Expiration:4. Phạm vi yêu cầu bảo hộ (ghi rõ là trong phạm vi toàn quốc hay tại đơn vị Hảiquan cụ thể) Area for IP protection (clearly indicate: throughout the country or atspecific Customs Administration):5. Danh mục hàng hóa có yêu cầu bảo hộ (người nộp đơn tự xác định và cung cấpđể hỗ trợ cho cơ quan Hải quan trong quá trình phối hợp. Lưu ý: Đây là yêu cầukhông bắt buộc):List of goods for IP protection (applicant himself to identify and provide in order toassist Customs Administration in the process of co-operation. Note: not obligatory):- Tên hàng/Name of goods:- Mã HS (8 số)/HS code (08 digits):6. Tài liệu gửi kèm (Đánh dấu x vào loại giấy tờ nộp kèm): Accompanieddocuments (mark x at the accompanied document submitted)□ Văn bằng bảo hộ/Intellectual Property Right Certificate;□ Danh sách người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa/List of legal goodsimporter(s) and/or export(s);□ Phương thức xuất khẩu, nhập khẩu; bản phân biệt hàng thật - hàng giả/Mode ofimport and/or export; the differences between the genuine and the counterfeit;□ Tài liệu chứng minh xuất xứ của hàng thật/ Document to prove the origin of thegenuine;□ Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền nộp đơn/Power of Attorney or Contract ofAttorney; □ Hợp đồng chuyển nhượng/sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ hoặc văn bản xácnhận quyền thừa kế, quyền kế thừa đối tượng quyền sở hữu trí tuệ/ Contract ofTransfer/Using Intellectual Property Rights or relevant document to prove the rightsof inheritance;□ Thông tin dự đoán về thời gian và địa điểm làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hànghóa/Information of forecast on when and where related shipment(s) going to be doneCustoms procedure;□ Kết quả giám định của tổ chức giám định sở hữu trí tuệ/the assess result made byIntellectual Property assess unit. Họ tên, chữ ký của người nộp đơn và đóng dấu (nếucó)Full name, signature of the applicant and seal (if any) Mẫu 02-SHTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence - Freedom - Happiness--------------------….., ngày/date... tháng/month ... năm/year 200...ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN APPLICATION OF REQUEST FOR TEMPORARY SUSPENSION OF DOINGCUSTOMS PROCEDUREKính gửi/To: …………………………………..(Cơ quan Hải quan nơi ra thông báo tạm thời dừng làm thủ tục hải quan)/(CustomsAdministration issued the Announcement on temporary suspension of doing Customsprocedure)Căn cứ quy định tại điều 216, 217 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH10 ngày 29 tháng11 năm 2005/Pursuant to the regulation at Article 216, Article 217 of Law No50/2005/QH10 on Intellectual Property dated November 29th 2005;Căn cứ quy định tại Điều 73, Điều 74, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng06 năm 2014 /Pursuant to regulation at Articles 73 and 74 of Law 54/2014/QH13 onCustoms dated 23 June 2005;Căn cứ văn bản (số/ngày) của (cơ quan Hải quan) về việc chấp nhận bảo hộ hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ theo Đơn đề nghị kiểm tra, giám sáthàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ (số/ngày) do (tên của