Mã loại hình A12 và A41 Lưu

169 1 20/04/2020 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nếu tôi khai mã loại hình A12 nhập về bán trực tiếp dưới một công ty có vốn đầu tư nước ngoài có vi phạm gì hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

  !"#$%&'()*+,-.+/,#0123456789:82;%<75=>?$"@86A5B5CD@9$.E9F5A3CG.HIJ(.,KKLM6(7"795345*N;=&'()*+,-.=OP95)2345QE>8$5G.'R(795?$(.($=?)6H@RD(FM?@PHIJ(.AS=OP95O345T.NJ'()*+/,E2345Q*9>=OP95+/,GM<7C12345JNUJ=VW8@95=&'()*+,-78%?$"@8NJ=7HIJ(.H8)=*59E795?$(.78@'RD(FX<.HA58)=*(7'7)59X#0=(12345JNUW8MY.3=MZN3'PT82$<2Q$8@Nội dung trả lời:3'PR56[Z8\R5[5[\8H]9@5(1A5Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan:)AI,-^_-K,`_TQ.,a_,K_-K,`R508RFC8)8)=.0.b@.F@.0('!"3F5E&A516?1A)AI/a_-K,c_TQ.-c_a_-K,cG9F@.C8)IJ.95A5=&'()*@d95A59'.=@AI%@83Z8(efAI%@=g63=6(.69M, h(9HiA2d2>6W9RAO>3'P@ZNMT>3=?3(d95W=&'()**%'dJ3F5'.=R2>JNU2>MH>5=93($f?38$8'\'F5)<j[kQlQ mn1d3F5D(5o8__pppMA(=AM(M>?@=M[Z8\R5[5?\8?$(>?@M_Mqr-