Mã HS hàng hóa nhập khẩu Lưu

28 1 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi có nhập 1 lô hàng aluminium composite panel dùng trong quảng cáo kích thước 1.22 x 3.0 m . ở giữa là lõi polyethylene 2 mặt phủ 2 lớp nhôm mỏng. Tác dụng làm các biển quảng cáo. Kính nhờ Tổng Cục Hải Quan tư vấn cho chúng tôi về mã HS của hàng nhập khẩu trên.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#$%&'()*+,"#$,-.*,"/0)+0111"2"+203456#78/9::;9<19=>+0)0?"02022:1@"A:08"11-93B0)1CD69EFGB+7 .&1(A+),"#$595,5H1I     ộ ư ợ ả ờJIK"B5LMNOPJNội dung trả lời:50F,-CQ%HRST"!7 A+S+S!"*U#V5+%G7+%DCQ%H+1#JD%KV1(WA+1T1X)"@) R)"Y QRZA+)*+V!"#$9@[7W/\]:</^][S);<]</]:</^A+ST57=ST)_783`&",0Q)*+R",%D",0Q)*+a",%D#D15+ 07ba#D15++)"$1%W8)*+ #$R!"#$ca[O+1B)*+ #$R!"#$d+1C+)#e127W/<;]:</^][S)</]f]:</^A+ST57=ST)aO#%A.#D7 BDCQ%H9%W81X)CD6CQ%H+1#Q*1+A+O+1B)*+ #$R!"#$d+1g*1fh9<fi101-j%(X7+XCk5 RCl+R"0+X!0dCk7Im*&3)j5n"YCkm#6<R:11iag*1;o9:/i 1R"VR1)R0)3#RCp"0+9i999J&KCQ%H@)V R)"Y QRZA+)*+1)1l!"#$)"3Bjhm6qG6d",0Q)*+2O+1B)*+ #$R!"#$d+1QLB0BrrC+)#e127W/<;]:</^][S)</]f]:</^A+ST57=ST)R.V3`5%D%K1(V"4b"8V9)5+R%D%K1(W)*+ !"#$R578#0)1AB6+RCQ*D%&K%K5781(W)*+26%KQJ&f/ 7W;s]:</^][S):^];]:</^A+ST)_%KAB6+a#D15+R16+aV #$RV!"#$)60UV%W8)*+ #$R!"#$c9ST"!7 A+S+C!"C%DCQ%HCV9]95,5Ht: