Mã HS cho sản phẩm bánh gạo và cơm đông lạnh Lưu

498 2 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Tôi đang muốn nhập khẩu sản phẩm bánh gạo và cơm đông lạnh từ Nhật Bản. Xin hỏi mã HS cho 2 sản phẩm này như thế nào.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#$%&'"($)&*'+,"-./)-&$0+1#$%&'"($)&*'23+14#56,$ !"7#$89:"5;<$="6#$(     ộ ư ợ ả ờ(.>?@A&BCDENội dung trả lời:F9G&$HI-J&K4L/4M94-4N&)&OP#Q-RS:?-"N9-J&K4LRT-$#"$ 0&R--UVWXY5WX5VXUU:$2&'"/T#&'" (5Z* Căn cứ pháp lý:U)&90VY[7XV\[U4&8]X[XV[7XV\I-4M?9^&4M_9G&`a+*"'&R-/+T+*"'&R-b+TT$?-*9c&bT$?--"$0G&R-/d5U!KeLQ8HN&Q&#O+*"'&R-="D-$>&R-/FO3-$'@>*>ff%-<$=")&90VX][7XV\[U4I-4MT.$ !:gc54M94-4N&)&OP#Q-)&%"TJ&K4L%:5[5?+?h&5V