Lệ phí cho tờ khai Hải Quan Lưu

89 1 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Khi làm thủ tục nhận hang tại cảng, nhân viên chúng tôi đã đóng lệ phí HQ là 20.000 đồng/tờ khai. Tuy nhiên, vừa rồi chúng tôi xem mục "kiểm tra nợ thuế" trên website HQ thì phát hiện tất cả những tờ khai của chúng tôi từ năm 2015 đến nay đều báo là nợ phí thủ tục HQ Xin hỏi tại sao chúng tôi lại bị nợ thuế và cách giải quyết như thế nào

Từ khóa : lệ phí hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#$%&'()*+,-#.,/0$*%*1! 23#4)56789*:%*';*/ < 1*5"&56=>4>>> ?*@$4AB?;*/C779D27BEDBFC-C&G"%H*$8;*/AI7=>JK  !-#56E89&(:#;*/5:-LE6*%,06#B'BM*     ộ ư ợ ả ờN.L9BO*&PQRNNội dung trả lời:B%5$'(8-: MST08S-1UB# V0WX!"T5"%,N!YK/*0Z[@=>JK@\S*6=K@Z@=>JK8ST6D& L!89%,]27B*7%,]6,%5U ^_6*#D, L!"T5"%,0\G`Ta*0$%,T!5"%,-b*2#%C#*-b*0.*` "c#d-b*!7d4V*9B0+*V*9%,V`""5"%, "c,*'6*0.*7:#dV` 0E.,%,8"74\NL 27Ta*0$T5"%,"2!T!:)#-:a60_V`39*V` 0E.,%,8"7#d:.,%,4\"%,12TC#*#dTC#A*5e$4WX",%5UC#3fGG6#% ^_6*# 0E"^*B#*#6*6%,6C#,,%5U6c39*"^*/*#-6g7C#& L^h[>@&@&N@a*6=i*hI7=>>Y8V*9B0+*V*9%,4J I`#%JN!JJ,,%5U6c39*"^*/*#-6g7C#& L^h[>@&@&N@aGjB"78/*`%,""79##-:I`/* 0EA#-:!#%#83#*"30_3:*`*A#d "c"-0_\)27B8/*]\a7`*AT!-b*2#%/* 0E+3:*`*A#d/*6#"^*/*+3:* "ck4^*6-T%,:9*cec5U3H5"_"^*8V*9%,4I`Be6"^*l T*c5U3H5"653$E4N2 0E1EB"^* !*L/*5"B_9%,. <56789%, 2 0E0_*3m*%,C#, L4N!*L-: M7%#"O0BfG5"_.,%,.7+$ 2 0E*% 924ST08S-/*-# 2-: M-4@4=