Làm sao để tra cứu công ty có hoạt động xuất nhập khẩu hay không Lưu

3198 21 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Làm sao để tra cứu công ty có hoạt động xuất nhập khẩu hay không để yêu cầu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế hải quan khi giải thế?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: NGUYỄN DIỆU ANH  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Hồ sơ HQ, KhácTiêuđề:CÔNG TY CÓ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨUCâu hỏi:LÀM SAO ĐỂ TRA CỨU CÔNG TY CÓ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HAY KHÔNG ĐỂ YÊU CẦU XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ HẢI QUAN KHI GIẢI THỂ     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Hiện tại không có hệ thống nào hỗ trợ cho bạn đọc tra cứu hoạt động xuất nhập khẩu của 1 Doanh nghiệp. Tuy nhiên để xác nhận hoạt động Xuất nhập khẩu và hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể của Doanh nghiệp, bạn đọc có thể tham khảo thực hiện theo hướng dẫn sau:- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:“1. Khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước), người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan, trong đó nêu rõ các nội dung:a) Tên người nộp thuế, mã số thuế (lưu ý gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế);b) Nội dung, mục đích, yêu cầu xác nhận;c) Tài liệu chứng minh nội dung yêu cầu xác nhận (bản chụp).Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì văn bản đề nghị phải do người đại diện theo quy định của pháp luật ký, đóng dấu;”- Tại Khoản 4 Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên quy định:“4. Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để giải thể, chấm dứt hoạt động, đóng mã số thuế, kể từ ngày Tổng cục Hải quan phát 1 hành văn bản xác nhận nợ thuế, nếu doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩutại Cục Hải quan thì phải nộp đủ thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước liên quanđến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi nhận hàng.5. Xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải quan có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản. Doanh nghiệp phải cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tính đến ngày ký văn bảnvà chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết đó.”* Về nơi nhận xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế:Doanh nghiệp có nhu cầu gửi xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đến địa chỉ nào thì ghi rõ người nhận, nơi nhận trong văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan.Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./.Trân trọng.2