Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa Lưu

260 4 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tại, công ty chúng tôi không có nhu cầu xuất khẩu số nguyên phụ liệu này và đã mở tờ khai hải quan mới để chuyển tiêu thụ nội địa và để nghị được hoàn thuế GTGT kiêm bù trừ cho những tờ khai mới phát sinh theo quy định tại điều 21, Thông tư 38/2015/TT-BTC. Như vậy, công ty chúng tôi có được hoàn thuế kiêm bù trừ cho những tờ khai hải quan mới và được hoàn lại số tiền thuế còn nộp thừa do bù trừ ít hơn số thuế phải nôp không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH ABB Việt Nam  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địaCâu hỏi:Công ty chúng tôi chuyên sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo loại hình E31-E62 vềmặt hàng điện. Vào tháng 5/2015, công ty chúng tôi có nộp thuế GTGT cho các tờ khai nhập khẩu với tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 129, Thông tư 38/2015 thì công ty chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Hiện tại, công ty chúng tôi không có nhu cầu xuất khẩu số nguyên phụ liệu này và đã mở tờ khai hải quan mới để chuyển tiêu thụ nội địa và để nghị được hoàn thuế GTGT kiêm bù trừ cho những tờ khai mới phát sinh theo quy định tại điều 21, Thông tư 38/2015/TT-BTC.Như vậy, công ty chúng tôi có được hoàn thuế kiêm bù trừ cho những tờ khai hải quan mới và được hoàn lại số tiền thuế còn nộp thừa do bù trừ ít hơn số thuế phảinôp không?Trân trọng./.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau: Ông (Bà) cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể, Ông (Bà) có thể tham khảo như sau:Bạn đọc tham khảo quy định tại Điều 21 Mục 2 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểmtra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" như sau:“Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa1. Nguyên tắc thực hiện:a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;c) Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuất 1 khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.2. Trách nhiệm của người khai hải quan:a) Nộp bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan gồm:a.1) Tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư này;a.2) Giấy phép của Bộ, ngành cho phép thay đổi mục đích sử dụng hoặc xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa theo quy định phải có giấy phép: 01 bản chính;a.3) Văn bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa đối với hàng hóa gia công, thuê mượn của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc hợp đồng mua, bán hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập: 01 bản chụp.b) Kê khai, nộp đủ thuế theo quy định trên tờ khai hải quan mới và ghi rõ số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũ, hình thức thay đổi mục đích sử dụng hoặcchuyển tiêu thụ nội địa vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất hoặc chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, người nộp thuế phải kê khai theo quy định nêu trên, nhưng không phải nộp thuế.Trường hợp người nộp thuế thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không tự giác kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì người nộp thuế bị ấn định số tiền thuế phải nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu ban đầu và bị xử phạt theo quy định hiện hành. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quyết định của cơ quan hải quan.3. Trách nhiệm của cơ quan hải quan:Thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và thực hiện điều chỉnh tiền thuế của tờ khai hải quan cũ tương ứng với số hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đã được kê khai trên tờ khai hải quan mới như sau:a) Trường hợp người nộp thuế chưa nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Sau khi số tiền thuế của tờ khai mới đã được nộp, cơ quan hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ;b) Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Cơ quan hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai hải quan cũ, sau đó thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải quan mới (thực hiện xử lý tương tự như tiền thuế nộp thừa). Nếu số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ ít hơn so với số tiền thuế phải nộp của tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu trước khi hoàn thành thủ tục chuyểntiêu thụ nội địa, nếu thừa thì cơ quan hải quan sẽ hoàn trả theo đúng quy định. Trình tựthực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thực hiện theo Điều 132 Thông tư này.2 Quyết định điều chỉnh thuế thực hiện theo mẫu số 03/QĐĐC/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.Thời hạn hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải quan mới thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Thông tư này. Trong thời gian cơ quan hải quan xử lý hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế đã nộp của tờ khaihải quan cũ với số thuế của tờ khai hải quan mới người nộp thuế không bị tính chậm nộp tiền thuế.”Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!3