Khai bổ sung thời hạn tái xuất của tờ khai tạm nhập Lưu

968 11 25/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Khi mở tờ khai G13 này, do không chú ý nên đã để thời hạn tái xuất quá ngắn, dẫn đến đã bị quá hạn mà chưa tái xuất .

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18771:Chúng tôi đã mở tờ khai nhập chuyển giao máy móc thiết bị từ hợp đồng gia côngkhác sang theo loại hình G13(số máy móc thiết bị này bên thuê gia công bên nướcngoài cho công ty mượn để thực hiện hợp đồng gia công. Công ty chúng tôi là doanhnghiệp FDI-nhận gia công cho thương nhân nước ngoài). Khi mở tờ khai G13 này, dokhông chú ý nên đã để thời hạn tái xuất quá ngắn, dẫn đến đã bị quá hạn mà chưa táixuất (thực tế thì số máy móc thiết bị này khi hết hạn hợp đồng bên em sẽ chuyển tiếpsang các hơp đồng gia công tiếp theo chứ không tái xuất). Hiện tại có tất cả 3 tờ khaibị quá hạn và các tờ khai đều quá 60 ngày. Vậy, bây giờ bên em xin khai bổ sung thờihạn tái xuất cho 3 tờ khai này có được không? Nếu được thì bên em sẽ bị phạt vi phạmhành chính cho những vi phạm nào?Ngày gửi: 26/04/2017 - Trả lời: 04/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tiếp Vận DasukaĐịa chỉ: Cầu Ngà, Vân Dương, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh - Email:loannt@dasuka.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 2 điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan2. Nội dung khai bổ sung bao gồm:a) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêuthông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư này; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợkhai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II banhành kèm theo Thông tư này;b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ sungthông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quyđịnh tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.Thời hạn tái xuất không thuộc các thông tin không được khai bổ sung quy định tạiđiểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC. Tuy nhiên, thời hạntái xuất cũng không thuộc các chỉ tiêu được khai bổ sung tại điểm 4 và điểm 5 Phụ lụcII ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC. Do đó, công ty không được khai bổsung thời hạn tái xuất của các tờ khai tạm nhập”.Căn cứ khoản 5 điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủquy định:1 “Điều 50. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn,mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thựchiện dự án, thử nghiệm…5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận củathương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cần kéodài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thửnghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báocho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất”.Căn cứ điểm a khoản 2 điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 84. Quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập…2. Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 49, Điều 50,Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất theo dõi, quản lý lượng hàngtạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trên Hệ thống. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuấtđã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng chưa làm thủ tục tái xuất, tái nhập hoặc chưathực hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì cơ quan hảiquan xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện ấn định thuế (nếu có).Trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tạm xuất thực hiện trên tờ khai hải quangiấy (bao gồm cả trường hợp khai trên Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuấtcontainer/bồn mềm rỗng đối với phương tiện quay vòng tạm nhập tái xuất, tạm xuấttái nhập quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP) thì thủtục tái xuất, tái nhập và theo dõi lượng hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thựchiện trên tờ khai hải quan giấy”;Như vậy, trường hợp quá thời hạn tái xuất nhưng công ty không thực hiện gia hạn thờigian tạm nhập tái xuất thì tuỳ tình tiết vi phạm mà cơ quan hải quan xử lý theo quyđịnh của pháp luật và thực hiện ấn định thuế (nếu có).Công ty có thể có có công ăn giải trình việc quá hạn thực hiện xử lý nguyên phụ liệu,máy móc chuyển giao sang hợp đồng khác để đề nghị huỷ tờ khai quá hạn nêu trên.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2