Kê khai thuế nhập khẩu Lưu

35 1 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Em có ý định đặt mua mỹ phẩm trên một website của Hàn Quốc. Giá trị hàng hóa bao gồm cả phí ship dự tính là 3triệu. Anh/chị cho em hỏi nếu hàng em đặt được gửi bằng đường chuyển phát nhanh thì em phải chịu những loại thuế nào và thuế suất là bao nhiêu %. Trong trường hợp phải chịu thuế, em có phải đi đăng kí tờ khai hải quan để nộp thuế trước khi hàng về VN hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#$%"&'()'*"+,-.##/(,,0,1,2(345"467!8)9"17-5: ,;"<=7>1"()?@:4,*"&74,#/(#AB"5C#DEFG4,;"H=:"&7:7&=75:"I)1:1DA;"&4,-;"#"#/D";"J#F2(&1K"7$LME2N     ộ ư ợ ả ờOP1QR!9STONội dung trả lời:LK,U6VWX7YXZXX"[2"#"\B;"J-."&1:#["VWX7Y2#62"]2"2-^1;=D"PF)E"VWX7Y-F,;:2"M&7-VWX7Y#$#A_4:JE#"O"$>`28ab@cadd@eXf7Ec`ad/,cadd6XZE&!E#""&$J;=.,0,G;""\P$&7&L?=7daI)PFd@!E#J;=.E7!;=.E7$,0,#AJE#"O"$>`28ab@cadd@eXf7Ec`ad/,cadd6XZE&!E#""&$J;=.,0,gO"$>`)M,0,d);,,0,#h#AP!;=.<AeXZf&8"&Q"&258;,,0,R"\=#A_7:L"\M,)6P"\"J;"J4:JE#"\7)%"=7,6P<:"\1GK"J;"JQ"&258;,,0,#h#AP!;=.<AeXZf&8"&)c)M,0,1:,Z81DA#i5"\W25U5Z;""\258;,,0,4:JE#627EYY[j',0,#F"j"F,"\,;"B"#7,0,<k:"j"F,"\,K"P!;=.<Aed XZf&WQP=P8dlemQY)n8=A8"#:,o";,=7da,p)O7,0,<k:"j"F,"\,#A=7,7a>5;)n"#A<E\ac5;#A="P!;=.<Aad5;B"#)X;B"#-#-<gX;B"<:"\q#F1GJ;"J"=7,6P2J);,,0,#F"j"F,"\,;"#AB<P#],P#2#A_#1=211D)5Y[j',0,=7J75"&J7i=7,6P"J;"J4:JE#)[1",o"=r2AJ#,j7-#A,"s&4:JE#"\7),p,0,=7J75"&J7i2#A_#1=211D)Y[j',0,#F157E"Z"A1"F=h,71DA,";"=7,6P""E_,"6XZ24:JE#"\7)q)c@L$&VWX7Y-F,;:,h7-e>>"<r7tK:,0,:i&,<k:\">@&4:jB"7J<PEF"%:;c7%:;>O"$cuM#8d>l@cadb@MOeQ7Eadau/,cadb66!E#""&,Z8#"$75"\"7&&JE#gc)7-B"J<PEF-1";"Jvd)aaa)aaa# L"\M,1^8:i-8"$&;"Z<K"daa)aaa# L"\M,#A,"s&)1DA7--1";"JAJd)aaa)aaa# L"\M,:i-[8"$&;"Z1daa)aaa# L"\M,G;"Z&#8"K":75Z=27)>)7--[1";"J<K"`aa)aaa# L"\M,:i-[8"$&;"Z<K",j`a)aaa# L"\M,:,Z=r#A,"s&)ql@L$6P"\4:JE#"O"$dd28dud@cad`@eX7Ecldd/,cad`6XZ7"!E#6P;"J#8"K"7-J;B"J<PEFJ8&gO"$dd)6P;"J#8"K"7-JE#"#"F,:;d7#"F,:;cO"$b27E)"\4:JE#"28>w@cad`@eX)qc 4:#-7-6VWX7YB"J<PEFG#EFx=7#"<"\=7,6P;"J7x[j":7:67)y/j=.e28ab@cadd@eXf)eM#8d>l@cadb@MOeQ)e28dud@cad`@eX)e28dl@cad`@eX7E>a@ad@cad`6XZ1^XZ7"gK<p$'=:"7-'#F'=:"7-t'#F"F,1=At"F,1:7,#8"K"7-q)enWbYJEU[J";""\'=:"7-4:S,P7-L"\M,"QP=Pzz57{,4:28da>@cad`@eX6XZ7"#F#,hn""&kA)eM#8dcc@cadb@MOeQ7Ed@u@cadb66$X"F&X"F&#h"S,P7-7,j&E\#8"&oA&:7"&J)e&9"1"/d>@caaw@!dc7Ea>@b@caaw6!8Z"-|zz}~j>)e8>d@cad>@!d>7Edu@b@cad>6!-|zzzB#["5[,Z8#"$6&9"1"/)eM#8cau@cad>@MOeQ7Edwdc/,cad>!E#""&7K<p"7,Z8#"$&"1"/)e28cdu@cad>@eX7E>d@dc@cad>K<p"7&997M#8cau@cad>@MSeQ7Edw@dc@cad>66JE#""&7K<p"7,Z8#"$&99)e28d•c@cada@eX)XZXX"[2"#"\B;"J25:#FVWX7Y5"&)@)1'1~)>