Hủy tờ khai nhập khẩu Lưu

84 2 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cho em hỏi nếu 1 công ty đã đăng ký làm thủ tục nhập khẩu thì có thể hủy bỏ được ko ak? và cách kê khai thuế khi làm thủ tục này có khác với khi xuất hóa đơn GTGT ko ak?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#$% &'  ()%*)+,' -./!0!123(,#4567#8'!9:)%;(% - 3(,#4(6<  6%!=>>)%;?,)%*@ =,AB, @,=C     ộ ư ợ ả ờD=4EFGH>IJDNội dung trả lời:E@3$ &' 8K!LMN9#%M%8 62 -E%)!O 9%PQ#$% @ R%!9:R!K D "SST4S9=UU/9VWX*SY.Z*PM(SZW1,SY.Z#%MN( [H!"#4@ R%\ 7,E% ,@ R%\--(R@32-!V < ()[9%“Điều 22. Hủy tờ khai hải quan.AE9$:#$% %]H$ K.Z(7^(!12$% (6%!9:,  7,E%-9/6(!-_%)`(9%!9%() ,@ R%K _%\8]H$ K.Z(7^(!12$% ,(9$ % @ R%/E5=@ R%E)E9$:@ E5=@ R%!7=R%@ R% 7,E%\]H$ K.Z(7^(!12$% ,(9$ % @ R%9%E5(6%@  7,E%-!7=R%@ R% 7,E%\a]E9$:#$% +)b#%9$ % @ R%aA.]$% @ R%!0!9:!1299%!9:/R%a)QcV_32ad3 c! c_@ R%6V\. aAS]%  "$% )e,N3/(f% Ee/ $% ]\aAW]$% (6%!06(6%!9%() ,@ R%9-/\aAg]$% (6%!0!9:!129-(6%/)`(6%9%!9%R% ,\aAZ]% % h / /!9:% 8OR!K ! 7,WF434UU/9(ASA#4#$% %]E c,9$ % @ R% 6b#$% 59$ % @ R%@ 618@!"i+),jVYg*Q*>kHF434l8%(m,/9(_ ) 4Q@ R%= !12$% (Nn^n, -(6%/!V < E9$:R!K ! 7,aAWaAg)@.D "(AE9$:(6%!0!9%() ,@ R%9-/-#$% !7!9%Eo3K N !%9$ % @ R%@ %,-E)18@!"" c9% c c)(-/-)3/(N$% (6%K =R%-N !%)`K =R%@ R%(E c,"N a!0% 8)A-=R%@ R%)`=R%- 7,E% c9$ % @ R%!0)(-59$ % @ R%8_32+)R!#%3\8]E c,=R%@ R%8A.]DV < $% @ R%! c_8A.A.]E)YXf,] $3(, c7^ 18@!"##%9$ % @ R%/n@ R% 7,E%32a)! " c(/ $% !"#EQcV!" 4E9oac( c c#$% EQcV%)@ "-@ #%$% !9:#f-6](()QcVR@32E# E)!7!  (3!V < a)% c\8A.AS],.Y(7^(-K$% @ R%!V < $% R!K ! 7,%)@.D "(,(9$ 9$ % @ R%/618@!"#$% 5=R%@ R% -( 7,E%, -/6(!-_%)`(9%!9%() ,@ R%K _%5 c c#$% EQcV\8A.AW]E9$:#$% R!K ! 7,8! 7,)@.D "(5=R%@ R% cE()(#$% EQcV\8A.Ag]E9$:#$% @ R%K, K, 6@9o!-/ R@3239:(K,K,EQcV% #$% @ R%=R%@ R%6E c,/ "39:(()QcV\8A.AZ]/8))4-N !%!V < (6%6V^E)9<)`K  4Q@ R%!V < (6%6Vf- 4Q@ R%= !12$% (6% 4Q@ R%= !12$% ]!7+)ap /_32)(-/S -!V < $% !0#A8AS]DV < $% @ R% 8ASA.] c ci$% @ R%Kq)8r8s,2!6a/n3$% @ R%!9:i\8ASAS]9$% @ R%!9:i+)nV!12$% AWA 4E9o 4Q@ R%= !12$% +,qR-! c#$% @ R%!0!9:=R%@ R%!12A”PMK!L67%,@),RE5#4#$% @ R%K D ".WH-!V.tuu*HDPQH(.Yv1,SY.Z#%O4Q@ R%[l" c8%(RE5#4@ R%!V < (6%[AMN9#%M%8 /8)!78K!L8 -AE&ELCW