Hủy tờ khai hải quan xuất khẩu Lưu

102 3 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi có mở tờ khai xuất khẩu hàng đi canada, tờ khai đã được thông quan, nhưng chúng tôi phát hiện đã khai sai mục thời gian trung chuyển hàng hóa, mục ghi chú khai sai số hợp đồng xuất khẩu, sai số cont số chì Công ty chúng tôi muốn hủy tờ khai này để khai tờ khai khác thì cần làm những thủ tục gì theo quy định hiện hành của nn

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#$%"&'()*+,-./0"1"23,&("4',(5(6".'"1%7(5$8",9":2'8""1$$;6(<&'$$;"=$;">"1;+,(:,%">"?@+8">A=.(B7"+     ộ ư ợ ả ờB89%"CDEFGNội dung trả lời:9-?,"/0"+'HI"+HH"2JK9=($(:-=L"M)NNOPQNRSTQUHNTQROQNRST"+HI"#.(BV)NNW*+,-.SW%"9,6+,XE%,ST:Y(LJ,'2(6"Z:9!"K"2(K"[=\"&"(=!"%$%-."[&]^XE%,ST:Y(LJ,,-.&9><$-.9=9,6-&9><$-.(:".-.:9]"XE%,ST:Y(LJ,,-."&9>2&'-:9!"K(:".-.:9]4X%"9,6+,A=""+,-.S 4WSX,-.(5(6"(LJ"(6".4=*7;&[?J4@?7(7[-."2$!";]4WNX_),"="`I?&'a9`,X]4WOX,2&(5"22(=!"%$%-.!"K&]4WbX,2(5(6"(LJ'!"K2=\"2"(.!"%$%]4WTX_$"%""c(6"^$.(B(:OC8?8"ddWNW+8"+,X9%"7,-._"2"+,>,-.-"2L^-()BeA=f$;RbQ*_QgEC8?8"h^i["="8"*-.(LJ,I"MY"M!"K2&'(;j"%"9,6.(B(:4WO'4Wb=-S)W9,62&(5(=!"%$%-.!"K&'K+,(:(93?I(B',-.-"K9=L^-()B)7""!"77"=K'K"=?I",2&".KI(B=\"".-."B9%"7)I4(5^%=WkK".-.=\"".K:9%7,-.(5=K>,-.^B&[?JA=.(B"+%?]^X9%"7".-.^WSX;j,-.(7[^WSWSX9=RPa%X,?7":YL^-()B+"+,-.'""M"-.:9?J4='()7,()B+9*7;'()&"8"9347!"77"+,9*7;'=-)K-"+,(6"+aK"2X"=*7;.-?J9+9=(:(%%"#"%?(;j4=7]^WSWNXSR:YK,-.(;j,.(B(:=-S),,-."2L^-()BN +,>".-.K:9'&%"'K"2(K"[=\"&"(=!"%$%-."[&>!"77"+,9*7;]^WSWOX9,6+,.(B(:^'(:"=-S)>".-.!"79$=%+,9*7;]^WSWbX9,6+,-.%&'&%"2-3(K.-?J?6'&9*7;$+,-.'".-."29%"7")?6=*7;]^WSWTX^%="=8"KI(B(;j2&"2<;"Y9=j"=\""8"*-.(;j2&"2<;"aK"8"*-.(LJ,2&%""8"*-.(LJ,X(:A=4l'&[?J=K'K(;j,&(5+W^WNX;j,-.^WNWSX!"77"e,-.""m=^n^1!"'J'(24""M"?,-.(6"e]^WNWNX,-.(6"eA=M!$;(LJ,WOW"8"93"8"*-.(LJ,&A&m.K(B7"+,-.(5(6"".-.(LJWo)B(;"K.(B9(:!"7'?79!"K"8"*-.?+8"(:(6"j4f"8:WHI"+H^^%=(:^KWQW9/9pqO