Hủy tờ khai hải quan 15 ngày sau ngày đăng ký Lưu

25 2 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Do sơ xuất trong quá trình khai báo, công ty tôi có khai nhầm mã Hải quan, Đây là tờ khai xuất khẩu tại chỗ của khu chế xuất nên không phải nộp thuế. Tk phân luồng vàng Như vạy sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký hải quan tờ khai có được hải quan tự hủy? Và lần sau khi khai báo có bị treo không ạ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#$%&'()(*+,-(.*#./01123+4%#56$78"9.*3.:9;%5<*6*=>7#?@*6#AB*6# C*D3+$/ >E3+"#FG650-(/-H(.*7F     ộ ư ợ ả ờ4)HIJK*LM'N4Nội dung trả lời:35$%&-7 O-P>"Q-/D9>4RS>$*E"#$6"I"#$3+Q7 O13(+# H74!TT.*>RUVWTX?@WYQ*6#T@WUWTX?@"QP>Z*QP6+# H!"I3+[A1*13+[996+35D9 RS6*(;4!TT;"#$3+?;>$*E"#$\L$7?@*6#AB*6# C*D$6*/ >E1]A19>*.*/6* 9^(_6*> >6(*13+7^[-\L$7?@*6#AB*6# C*D$16*>$3+.*,<)3+(*>$*E3,<)3+ A)+3+A1[\L$7?@*6#AB*6# C*D$16*>$3+>,6*/3A19 A)+3+A1[`\>$*E"#$(#0"*>$3+`;?\$3+ 2 >E C*D>*> >E.*+`(aR*^5D`b5a a^3+/R[`;T\c!$(d*1P5.6*ed*.*$\[`;U\$6*/ 2/6*/ >6(*13+? >*9.*[`;f\$6*/ 2 >E C*D>*96*/.*(_6*/> >+*1[`;@\cg.*.* >E-h*+# H7 A1UJI5Iii.*>6#;T;"I"#$\a1*>$3+c/#0"#$,*>$3+3/C-3 !*Hj(1kRXfWcWMlLJI5IG-6m1.*>6#*^(I3+) C*D$6Pn*Bn*196*/.* RS>$*E+# H7 A1`;U`;f(3?4!6#;>$*E6*/ 2 >6(*13+>*9.*9"#$ A >Z57P H*>$3+319(*C-3 !*H!a>aa(69.*9(5.6*P$6*/7)+9P H(_7)+3+6Ha1!P`* 2-(;=9)+3+(_)+9A1a*>$3+ 2(69,*>$3+-H^5D(+# H"5[-\a1)+3+-;?\4RS$3+ a^-;?;?\(*XVe1\*$561aABC-3 !*H"#"*>$3+.*n3+A15D`( !a6.*$ !*H"#aR* !I>Z*`#a6aa"#$aR*(3!93"$ >E"#e9/\66(aR*+35D"( A *65 RS`(*a[-;?;T\1?X*6#AB*6#97$3+ RS$+# H7 A1(3?4!6#16*>$*>$3+.*/C-3 !*H"#$,)+3+96A119.*/6* 9^(_6*> >6(*13+7^,aa"#$aR*[-;?;U\>$*E"#$+# H7 A1- A1(3?4!6#,)+3+a6(6"#$aR*[-;?;f\>$*E"#$3+7171/3>Z* 9.*+35D5>E*6*7171aR*"#$3+)+3+/a1.*!5>E*6*6(aR*[-;?;@\.*-((I9P H RS6*//*<*RB(*>S(_7I3+ RS6*//*<*Re9I3+) C*D$6*/I3+) C*D$\ A(`o.*^5D(69.*9 RS$ 2"#;-;T\4RS$3+*#-;T;?\aaj$3+*7p(-q*-r1D /*`T .*n5$3+ >Ej[-;T;T\>$3+ >Ej(nR C*D$;U;I>Z*I3+) C*D$1p+#9 Ha"#$3+ 2 >E)+3+ C*D;s=># R9S>$*E"#$,>$*E"`(*aP A1`;@(3? !TT >E+# H7.*>6#;4!*H-7 O13(a;=9K>o,5aS)+3+)561"I3+ A >E>S*`kIA;QP>"Q-.*-( A-7 O-9;U