HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA DÙNG CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

129 1 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊN PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA DÙNG CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN TRÊNPHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA DÙNG CHO CÔNG CHỨC HẢIQUANChỉ tiêu Nội dung hướng dẫn cụ thểGóc trênbên tráiPhiếuCông chức ghi tên Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai, Chi cục Hải quancửa khẩu nhập khẩu/xuất khẩu.Hình thức, mức độ kiểm tra hải quan: Căn cứ kết quả phân luồng của Lãnh đạo Chi cục, công chức hải quan tích vào các ô tương ứngPhần giữaPhiếuSố tờ khai: Công chức hải quan ghi số đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu/xuất khẩuGóc trênbên phảiPhiếuNgày giờ đăng ký: công chức hải quan ghi ngày giờ đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu/xuất khẩu.PHẦN KIỂM TRA CHI TIẾT HỒ SƠÔ số 1 Thời gian kiểm tra: Công chức hải quan ghi rõ thời gian kiểm tra chi tiết hồ sơ.Ô số 2 Công chức hải quan kiểm tra ký xác nhận trên hệ thống hoặc ký tên, đóng dấu công chức hải quan (nếu khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy).Ô số 3 Công chức Hải quan ghi kết quả kiểm tra hồ sơ, nhập kết quả kiểm tra vào hệ thống.Trường hợp qua kết quả kiểm tra chi tiết thấy cần thiết phải thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra hải quan thì ghi ý kiến đề xuất vào ô số 4. Ô số 4 Công chức hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ ghi đề xuất xử lý kết quả kiểm tra (nếu có).Ô số 5 Lãnh đạo Chi cục ghi ý kiến chỉ đạo (nếu có) và ký xác nhận trên hệ thống hoặc ký tên, đóng dấu công chức (nếu khai hải quan trên tờ khai hảiquan giấy)PHẦN KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HOÁA. KIỂM TRA QUA MÁYSOI/CÂN/THIẾT BỊ KHÁCB. KHAI HẢI QUAN TRÊN TỜKHAI HẢI QUAN GIẤYÔ số 1 Thời gian kiểm tra: Công chứcHải quan ghi rõ thời gian kiểm tra.Thời gian kiểm tra: Công chức Hải quan ghi rõ thời gian kiểm tra.Ô số 2 Công chức Hải quan ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá và nhập kết quả kiểm tra vào hệ thống. Công chức Hải quan ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá và nhập kết quả kiểm tra vào hệ thống. Ô số 3 Căn cứ kết quả kiểm tra thực Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tế hàng hoá, công chức Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá (qua máy soi/cân/thiết bị khác) đề xuất xử lý kết quả kiểm tra.hàng hoá, công chức Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá đề xuất xử lý kết quả kiểm tra.