Hỏi về 2 vận đơn, 2 hóa đơn, 2 hợp đồng cùng nhà sản xuất có được mở cùng tờ khai không? Lưu

41 2 11/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cty có 1 lô hàng nhập kinh doanh, có 2 hợp đồng, 2 hóa đơn, 2 vận đơn của cùng nhà sx, cùng điều kiện giao hàng, cùng nhập về cùng thời điểm, vậy xin hỏi chúng tôi có được mở cùng 1 tờ khai không ?

Bình luận

Thông tin bài viết

 ! "#$%#&'#!&#()*!%+,*-#(./01231245678(41231246'96:;<=>?*!@5A*>>B*C*D,E*F'7'GH8I;/JK7L,$@  M  )*    8    !  8    &    6  ,N1231665O6312N123"OP6QI<!&'F8I“Điều 18. Khai hải quan1. Nguyên tắc khai hải quan…b) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trêntờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;…4. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩuthuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theotừng loại hình hàng hóa nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quanchỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho cơ quan hảiquan); các tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô“Phần ghi chú”.…) Một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn. Trường hợpkhai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan theo quyđịnh tại khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan lập Bảngkê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQLPhụ lục V ban hành kèm Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đến Hệ thốngC”.67,('K2!:#,(RST)@J#(CD&RS!:!U 7'(H9VD/WX&<Y9:,EZ?*GCN[!*GC>8\GG]]R^*:6,N1231665O6312N123"OP6QC;&<*8PI<7')Y9C67,(S$!,E*F&<'97YKGH8I @J(),,EZG)C