Hỏi máy khuyếch đại và đếm khuẩn lạc có cấn xin giấy phép nhập khẩu không Lưu

97 1 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
CÔNG TY CHÚNG TÔI CÓ DỰ KIẾN NHẬP MÁY KHUYẾCH ĐẠI VÀ ĐẾM KHUẨN LẠC (BIOMIC® V3 Microbiology System) MODEL: BIOMIC V3 NHÀ SẢN XUẤT: Giles Scientific Inc Chúng tôi có gửi kèm catalo máy như file đính kèm. chúng tôi kính mong quý cơ quan tư vấn cho chúng tôi rằng, chúng tôi có cần xin giấy phép nhập khẩu của bộ y tế khi nhập khẩu máy trên hay không?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:HỎI MÁY KHUYẾCH ĐẠI VÀ ĐẾM KHUẨN LẠC CÓ CẦN XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNGCâu hỏi:KÍNH CHÀO QUÝ CƠ QUANCÔNG TY CHÚNG TÔI CÓ DỰ KIẾN NHẬP MÁY KHUYẾCH ĐẠI VÀ ĐẾM KHUẨN LẠC(BIOMIC® V3 Microbiology System)MODEL: BIOMIC V3NHÀ SẢN XUẤT: Giles Scientific IncChúng tôi có gửi kèm catalo máy như file đính kèm.chúng tôi kính mong quý cơ quan tư vấn cho chúng tôi rằng, chúng tôi có cần xingiấy phép nhập khẩu của bộ y tế khi nhập khẩu máy trên hay không?và ngoài ra chúng tôi có cần phải làm kiểm tra chất lượng hay bất cứ chính sách mặt hàng đặc biệt nào không?xin chân thành cảm ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn Ban biên tập có ý kiến như sau: Trước hết bạn đọc cần xác định xem mặt hàng bạn đọc nhập khẩu có thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hay không. Bạn đọc có thể tham khảo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.“Điều 5. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu1. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.2. Việc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất 1 khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.3. Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu được các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét cho phép nhập khẩu trong các trường hợp cụ thể theo nguyên tắc và quy định sau đây:a) Nhập khẩu hàng hóa để nghiên cứu khoa học: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, giải quyết theo phân công và quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.b) Nhập khẩu hàng hóa viện trợ nhân đạo: Bộ Công Thương xem xét, giải quyết trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.c) Hàng hóa quy định tại Điểm a và b Khoản này là hàng hóa không gây ô nhiễm môi trường, không lây lan dịch bệnh, không ảnh hưởng sức khỏe con người, an toàn giao thông, an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội và không ảnh hưởng xấu đến đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.d) Căn cứ phân công tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan, các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành văn bản quy định và danhmục hàng hóa cụ thể theo đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.”Và Mục II, Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư này.Nếu mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, để biết mặt hàng có cần xin giấyphép của các cơ quan chuyên ngành hay không, bạn đọc tham khảo Điều 6, Nghị định 187/2013/NĐ-CP “Điều 6. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tại Phụ lục II.2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành phải công bố công khai tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu. Thủ tục cấp phép nhập khẩuphải phù hợp với Quy chế về thủ tục cấp phép nhập khẩu hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành.”Và Phụ lục II Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo Thông tư này.Về các loại giấy phép, bạn đọc tham khảo Điều 41, Điều 42 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về “Quản lý trang thiết bị y tế”“Điều 41. Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế1. Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sản xuất để xuất khẩu.2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số lưu hành phải đápứng các điều kiện sau:2 a) Là chủ sở hữu số lưu hành hoặc có giấy ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành. Chủ sở hữu số lưu hành khi ủy quyền cho cơ sở nhập khẩu thực hiện việc nhập khẩu trang thiết bị y tế phải đồng thời gửi văn bản ủy quyền đó cho Bộ Y tế và cơ quan hải quan;b) Có kho đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này và có phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị địnhnày hoặc có hợp đồng với cơ sở có đủ năng lực để bảo quản và vận chuyển trang thiếtbị y tế.3. Trình tự, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. Tổ chức nhập khẩu trang thiết bị y tế không phải chứng minh việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này khi thực hiện thủ tục hải quan.”“Điều 42. Giấy phép nhập khẩu1. Các trường hợp trang thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu:a) Chưa có số lưu hành nhập khẩu để nghiên cứu khoa học hoặc kiểm nghiệm hoặc hướng dẫn sử dụng, sửa chữa trang thiết bị y tế;b) Chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ mục đích viện trợ;c) Chưa có số lưu hành nhập khẩu để sử dụng cho mục đích chữa bệnh cá nhân.2. Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu gồm:a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu số 08 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;b) Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục VIIIban hành kèm theo Nghị định này, kèm theo tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế đó;c) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đề nghị cấp phép nhập khẩu;d) Đối với trường hợp nhập khẩu để nghiên cứu phải có thêm bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu và tài liệu chứng minh sản phẩm xin nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cho phép sử dụng;đ) Đối với trường hợp nhập khẩu để đào tạo phải có thêm bản gốc chương trình đào tạo và tài liệu chứng minh sản phẩm xin nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cho phép sử dụng;e) Đối với trường hợp nhập khẩu để viện trợ phải có thêm bản sao quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền và tài liệu chứng minh sản phẩm nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cho phép lưu hành;g) Đối với trường hợp nhập khẩu để sử dụng cho mục đích chữa bệnh cá nhân: Văn bản chỉ định của bác sỹ phù hợp với bệnh của cá nhân đề nghị nhập khẩu.3. Trình tự xem xét việc đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế:3