Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu nộp nhầm Lưu

138 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Ngày 20/12/2016 Công ty tôi có nhập 01 lô hàng lẻ từ Hàn Quốc về ở chi cục Hải Quan hàng đầu tư HCM, do có sự sai xót trong qua trình lập giấy nộp tiền trên hệ thống ngân hàng tự động tôi có ghi sai tờ khai cần nộp thuế và khi sai tài khoản Nộp thuế nhập khẩu (7111) nhầm thành tài khoản phí lệ phí (3511). Tôi đã làm mẫu C70a-HD kèm theo giấy nộp tiền và chứng từ ngân hàng và tờ số 01 của tờ khai để điều chỉnh nhưng Hải Quan đầu tư không điều chỉnh cho Công ty chúng tôi mà yêu cầu nộp thuế lại, còn số tiền nộp nhầm thì để trừ các khoản phí sau này. Bây giờ tôi muốn làm hồ sơ để hoàn lại số tiền thuế đó thì phải làm những thủ tục gì ạ.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Dương Thị Thanh  ỏ ư ợLĩnhvực:Hoàn thuếTiêuđề:Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu nộp nhầmCâu hỏi:Ngày 20/12/2016 Công ty tôi có nhập 01 lô hàng lẻ từ Hàn Quốc về ở chi cục HảiQuan hàng đầu tư HCM, do có sự sai xót trong qua trình lập giấy nộp tiền trên hệthống ngân hàng tự động tôi có ghi sai tờ khai cần nộp thuế và khi sai tài khoản Nộp thuế nhập khẩu (7111) nhầm thành tài khoản phí lệ phí (3511). Tôi đã làm mẫu C70a-HD kèm theo giấy nộp tiền và chứng từ ngân hàng và tờ số 01 của tờ khai để điều chỉnh nhưng Hải Quan đầu tư không điều chỉnh cho Công ty chúng tôi mà yêu cầu nộp thuế lại, còn số tiền nộp nhầm thì để trừ các khoản phí sau này. Bây giờ tôi muốn làm hồ sơ để hoàn lại số tiền thuế đó thì phải làm những thủ tục gì ạ. Mong nhận được phản hồi sớm từ Cơ quan ạ.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:* Trường hợp nộp thuế thừa, nộp nhầm của doanh nghiệp thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tàichính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.- Việc xử lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên được hướng dẫn tại Khoản3 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên như sau:“3. Việc xử lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểma khoản 1 Điều này được hướng dẫn như sau: a) Hồ sơ bao gồm:a.1) Công văn đề nghị xử lý tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt: 01 bản chính,trong đó nêu rõ:Số tờ khai hải quan; số chứng từ nộp thuế, tiền chậm nộp; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; lý do nộp thừa, hướng xử lý; a.2) Các chứng từ, tài liệu chứng minh số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: 01 bản chụp (trừ trường hợp khi đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế đã nộp 1 chứng từ này trong hồ sơ hải quan);a.3) Biên lai nộp phạt: nộp 01 bản chụp.b) Cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do người nộp thuế nộp, đối chiếu với hồ sơ hải quan gốc lưu tại đơn vị, tính chính xác, đúng quy định của hồ sơ và xử lý như sau: b.1) Trường hợp xác định thực tế số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp; kê khai của người nộp thuế là chính xác thì ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 11/QĐHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;b.2) Trường hợp xác định thực tế số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp nhưng kê khai của người nộp thuế về sốtiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa chưa chính xác thì thông báo bằng văn bảncho người nộp thuế biết và ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa phù hợp với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đúng theo quy định;b.3) Trường hợp xác định thực tế không có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp; cơ quan hải quan thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết, nêu rõ cơ sở xác định không có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.c) Thời hạn cơ quan hải quan xử lý hồ sơ nêu tại điểm b khoản này là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị trả lại tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;d) Trên cơ sở quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa phải thanh khoản số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và cập nhật các thông tin số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa trên Hệ thống của cơ quan hải quan.”- Cũng tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định:“4. Thẩm quyền quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: Cơ quanhải quan nơi có phát sinh tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.5. Số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý đồng thời với hoàn thuế nhập khẩu (nếu có) và thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 132 Thông tư này.”* Theo quy định tại Khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:“a) Trường hợp nộp thừa trong năm ngân sách, trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước và chưa kê khai, khấu trừ với cơ quan thuế (trong trường hợp nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng), nếu người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và đề nghị nộp cho số tiền còn nợ thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính;2 b) Trường hợp người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và đề nghị được hoàn trả số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp nhầm, nộp thừa:b.1) Cơ quan hải quan ban hành Quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 11/QĐHT/TXNK phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này, lập lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước (bao gồm các liên gửi các đối tượng liên quan như quy định tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC và 01 bản gửi cho cơ quan thuế sau khi có xác nhận đã hoàn thuế của KBNN trong trường hợp hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa) (theo mẫu C1-04/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính)) gửi Kho bạc Nhà nước nơi đã hạch toán thu Ngân sách nhà nước để thực hiện hoàn trả và đóng dấu xác nhận đã hoàn thuế trên Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế theo quy định;b.2) Cơ quan hải quan nơi ban hành quyết định xử lý tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa khâu nhập khẩu gửi 01 bản Quyết định hoàn thuế, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm gửi 01 Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước có xác nhận đã hoàn trả khoản thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm nộp thừa cho Cục Thuế quản lý người nộp thuế để cơ quan thuế làm cơ sở đối chiếu và thu hồi số tiền thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ hoặc đã hoàn thuế (nếu có) của các chứng từ nộp thuế đã được cơ quan hải quan điều chỉnh hoặc hoàn thuế tại cơ quan hải quan theo quy định;b.3) Người nộp thuế có trách nhiệm tự kê khai điều chỉnh số tiền thuế giá trị gia tăng đã được cơ quan hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được cơ quan thuế hoàn thuế.”- Việc hạch toán hoàn trả thực hiện theo trình tự quy định tại Khoản 5 Điều 132 Thôngtư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./.Trân trọng.3