Hồ sơ cần thiết để xuất khẩu than củi Lưu

1703 22 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi dự kiến xuất khẩu mặt hàng than củi (White charcoal) sang Hàn Quốc. Do chưa xuất khẩu mặt hàng này lần nào nên không biết hồ sơ cần thiết để có thể xuất khẩu được. Rât mong cơ quan Hải Quan hỗ trợ gửi cho tôi danh sách hồ sơ chi tiết để làm thủ tục xuất khẩu.

Từ khóa : xuất khẩu than

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty Phát triển thương mại quốc tế Sơn Hà  ỏ ư ợLĩnhvực:Xuất khẩu, Hồ sơ HQTiêuđề:Hồ sơ cần thiết để xuất khẩu than củiCâu hỏi:Công ty chúng tôi dự kiến xuất khẩu mặt hàng than củi (White charcoal) sang Hàn Quốc. Do chưa xuất khẩu mặt hàng này lần nào nên không biết hồ sơ cần thiết để có thể xuất khẩu được. Rât mong cơ quan Hải Quan hỗ trợ gửi cho tôi danh sách hồ sơ chi tiết để làm thủ tục xuất khẩu.Trân trọng cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: 1/ Về chính sách mặt hàng- Căn cứ Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” và quy định tại Điều 7 Mục 1 Chương II Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn "Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế vàcác hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản" thì mặt hàng “than củi” không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu.- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Mục 1 Chương II Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn "Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản":“Điều 8. Xuất khẩu theo điều kiện hoặc theo giấy phép … 2. Xuất khẩu các loại củi, than, thương nhân kê khai hàng hoá với cơ quan Hải quan về số lượng, chủng loại và chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hoá hợp pháp, không phải xin phép…”1 2/ Về hồ sơ hải quanHồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định tại khoản 1 Điều 16 Mục 2 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" như sau:“Điều 16. Hồ sơ hải quan1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;b) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩunhiều lần;c) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.Đối với chứng từ quy định tại điểm b, điểm c khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan…”Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2