(ACIA) Hiệp định đầu tư toàn diện Asean - ASEAN Comprehensive Investment Agreement: Hướng dẫn doanh nghiệp và nhà đầu tư. Lưu

245 21 19/08/2017 Đăng bởi : bichngoc 100 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
(ACIA) Hiệp định đầu tư toàn diện Asean - ASEAN Comprehensive Investment Agreement: Hướng dẫn doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bình luận

Thông tin bài viết

Hiệp định Đầu tƣ Toàn diện ASEAN Sách hƣớng dẫn cho Doanh nghiệp và Nhà đầu tƣ Ban Thƣ ký ASEAN Ja-ka-ta 2 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đƣợc thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967. Các Thành viên của Hiệp hội là Brunei, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Lào, Ma-lai-xia, My-an-ma, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam. Ban Thƣ ký ASEAN đặt trụ sở tại Ja-ka-ta, In-đô-nê-xia. Yêu cầu thông tin, liên hệ: Ban Thƣ ký ASEAN Văn phòng Hƣớng tới cộng đồng và Xã hội dân sự (Public Outreach and Civil Society Division) 70A Jalan Sisingamangaraja Ja-ka-ta 12110 In-đô-nê-xia Điện thoại : (62 21) 724-3372, 726-2991 Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504 E-mail : public@asean.org Dữ liệu mô tả tiền xuất bản Hiệp định Đầu tƣ Toàn diện ASEAN (ACIA) – Sách hƣớng dẫn cho Doanh nghiệp và Nhà đầu tƣ Ja-ka-ta: Ban Thƣ ký ASEAN, Tháng 12/2015 341.752 59 1. ASEAN – Hội nhập Kinh tế - Luật Quốc tế 2. Đầu tƣ – Đầu tƣ nƣớc ngoài ISBN 978-602-0980-54-6 Xuất bản lần đầu: tháng 3/2013 In lại lần thứ nhất: Tháng 7/2013 Tái bản lần thứ hai: tháng 12/2015 ASEAN: Một cộng đồng của những cơ hội Thông tin chung về ASEAN đƣợc đăng tải online trên trang web của ASEAN tại: www.asean.org Nội dung của ấn bản này có thể đƣợc tự do trích dẫn hoặc in ấn lại, với điều kiện có một lời cảm ơn chính thức đƣợc đƣa ra và một bản lƣu chứa nội dung in ấn lại đƣợc gửi tới Văn phòng Hƣớng tới cộng đồng và Xã hội dân sự của Ban Thƣ ký ASEAN, Ja-ka-ta. Bản quyền thuộc về Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2015. Bảo lƣu mọi quyền. Ấn bản này đƣợc hỗ trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID) thông qua Chƣơng trình Hợp tác phát triển ASEAN – Australia giai đoạn II (AADCP II) Bìa: Bản đồ là tƣợng trƣng và không đƣợc vẽ theo tỉ lệ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Ấn phẩm này đƣợc phát triển với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về Hiệp định Đầu tƣ Toàn diện ASEAN (ACIA) và không phản ánh quan điểm của các Bên trong Hiệp định (các Quốc gia Thành viên ASEAN), Ban Thƣ ký ASEAN hoặc AADCP II. Với ý nghĩa là một cuốn sách hƣớng dẫn, nó không phải làm một phần của Hiệp định và không cung cấp hoặc có ý định cung cấp bất kỳ giải thích pháp lý nào về Hiệp định. Ban Thƣ ký ASEAN và AADCP II đều không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về khiếu nại, tổn thất hoặc chi phí có thể phát sinh hoặc phát sinh từ việc sử dụng các thông tin trong ấn phẩm này. Để hỗ trợ việc tìm hiểu, một số ví dụ đã đƣợc đƣa ra nhƣng chúng chỉ là minh họa và không cung cấp nhận xét cũng nhƣ tạo lập lời tƣ vấn pháp lý. Quan điểm hoặc kết luận có thể đƣợc thể hiện nhƣng chúng không đƣợc coi là lời tƣ vấn pháp lý hoặc thƣơng mại.