Hỗ trợ toàn diện

360.000đ / 6Tháng

60.000đ / 1Ngày

 • Thuật ngữ chuyên ngành
 • Kinh nghiệm thực tế
 • Luật, Nghị định, Thông tư
 • Thủ tục hải quan
 • Thủ tục cấp C/O
 • Biểu mẫu
 • Quản lý chuyên ngành
 • Chứng từ thực tế
 • Tài liệu chuyên ngành
 • Văn bản khác
 • Báo giá dịch vụ FWD
 • Tin tuyển dụng & Hồ sơ ứng viên
 • Tư vấn nhanh qua Điện thoại, Email, Skype
Đăng kí

Hỗ trợ nâng cao

300.000đ / 6Tháng

50.000đ / 1Ngày

 • Thuật ngữ chuyên ngành
 • Kinh nghiệm thực tế
 • Luật, Nghị định, Thông tư
 • Thủ tục hải quan
 • Thủ tục cấp C/O
 • Biểu mẫu
 • Quản lý chuyên ngành
 • Chứng từ thực tế
 • Tài liệu chuyên ngành
 • Văn bản khác
 • Báo giá dịch vụ FWD
 • Tin tuyển dụng & Hồ sơ ứng viên
 • Tư vấn nhanh qua Điện thoại, Email, Skype
Đăng kí

Hỗ trợ cơ bản

Miễn phí

 • Thuật ngữ chuyên ngành
 • Kinh nghiệm thực tế
 • Luật, Nghị định, Thông tư
 • Thủ tục hải quan
 • Thủ tục cấp C/O
 • Biểu mẫu
 • Quản lý chuyên ngành
 • Chứng từ thực tế
 • Tài liệu chuyên ngành
 • Văn bản khác
 • Báo giá dịch vụ FWD
 • Tin tuyển dụng & Hồ sơ ứng viên
 • Tư vấn nhanh qua Điện thoại, Email, Skype
Đăng kí