Giấy phép nhập khẩu thiết bị tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng Lưu

320 2 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Sắp tới chúng tôi nhập một số giường, ghế phục vụ cho việc tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Nhưng hiện cty chúng tôi cần phải xin những giấy phép gì để hoàn thành thủ tục nhập khẩu, và thêm nửa cty chúng tôi là đại lý vận chuyển, vậy chúng tôi có được đứng tên là : người nhập khẩu hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"# $%& '()%&%&*+,)* &%- ./ 01- 2+345678 ./ %&0/&1 9:;'<<= &%&%&*+,)* &<> ?@;9 &./ AB  C $D!E=F<%&;0G5./ *!H *+%&E;%&./ I!9J!?*9: %&5/KL0=%,B*M 80N2+345;     ộ ư ợ ả ờ3)<,O2#PQNội dung trả lời:,B*: %- (H!R;ST9F5S5S I+ ',5=!U 95V'F5/(HT<*<1W(5X0Y=/91Z[\][^_\`Sa^]\^[\][^_F5ST,9MSTa'b2!) c,5 '()'dDB  $e,9:J/(H/T<*<1W(5X0Y=/91Z[\][^_\`SaD/B  $e ; fB (B=!B0>3!E,>1;?4B*+*9J,5 '()'Y=4!)F5*e")(H!R@?'I57%*=H !E!)I5IT<*<W(5X0Y=/91Z[\][^_\`Sa5/eV@?*+`L=B] "^g/91Zh\][^_\`S]_\Z\][^_F5ST b2!)F<B 45i E0,5; 0B 45i';'4B*+'!1 8 I5;de^ `/91Z[\][^_\`Sa^]\^[\][^_F5ST,9MSTa'b2!) c,5 '()'d4!)`/91jj\][^^\`Sa[g\^]\][^^F5STa'(5=>0,5; '()'ik=;'0l clm,='e")(H!R50B=;'O9807D* c, '8 STa'n3454B*+o!EI@(B B !<E"! " c(U 0p!qeVr"5 B 45Y=4!)H =B^ "_)!)1[h\][^_\`]Z\[^\][^_F5Fb9: 5 B 45>0^eFI5;e,9:JFI5*93%98= / cl cH r c50DB  cF<B 45/45!H *+*0F<B 45e]eF93 c;9: ! " E93 cB B;B;4B=p9: !9JF93 cB B;B;4BF4"eZe9: !9JFI5F4",=,9:JI5*4( ';4pF5%i*+G ,98;G 5'! F59: B;Beje9:  cl)<4BI5e_eH *+*0F<B 45egeP=5 c?l)<(941';l)<E541',N,9:JFIAed")(H!R50B=; ce'O9807D* c, '8 345B 453 0M:5 !E!9J98lf<EeST9F5S5( /(=!E(H!R( 'e,%,Rs]