Giải quyết hàng hoá sau khi được kiểm hoá xong thì bên cán bộ kiểm hoá nói doanh nghiệp áp mã hs sai và có lập biên bản vi phạm. Lưu

13 1 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Sau khi hàng hoá được kiểm hoá xong thì bên cán bộ kiểm hoá nói doanh nghiệp áp mã hs sai và có lập biên bản vi phạm. Rồi họ nói chúng tôi truyền tờ khai lại và đi đóng thuế thêm. Sau khi truyền lại và đi đóng thuế thêm thì tờ khai chúng tôi được chuyển qua đội thuế. Chúng tôi có qua đội thuế hỏi thì họ nói chờ đi. Chúng tôi có qua hỏi thường xuyên nhưng đến nay chúng tôi đã đợi hơn 2 tuần nhưng vẫn chưa có kết quả.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Phạm thị Lan  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, KhácTiêuđề:Giải quyết hàng hoá vi phạm sau khi kiểm hoáCâu hỏi:Kính gửi Ban Tư Vấn,Đầu tháng 12 vừa qua cty tôi có làm thủ tục nhập khẩu lô hàng từ Úc về tại chi cục hải quan ck cảng sài gòn khu vực I và mở tờ khai ngày 3/12/2016. Sau đó tờ khai được phân luồng đỏ. Sau khi hàng hoá được kiểm hoá xong thì bên cán bộ kiểm hoá nói doanh nghiệp áp mã hs sai và có lập biên bản vi phạm. Rồi họ nói chúng tôi truyền tờ khai lại và đi đóng thuế thêm. Sau khi truyền lại và đi đóng thuế thêm thì tờ khai chúng tôi được chuyển qua đội thuế. Chúng tôi có qua đội thuế hỏi thì họ nói chờ đi. Chúng tôi có qua hỏi thường xuyên nhưng đến nay chúng tôi đã đợi hơn 2 tuần nhưng vẫn chưa có kết quả. Xin ban tư vấn cho tôi hỏi khi lập biên bản thì cty chúng tôi đi truyền lại tờ khai và đóng thêm thuế liệu có đúng hay không hay là bên phía hải quan sẽ ra quyết định hay thông báo về việc đóng thêm thuế cho tờ khai áp mã hs sai và khi doanh nghiệp nhận được thông báo này thì mới đi đóng thuế thêm. Và bây giờ quy trình giải quyết tiếp theo cho tờ khai này là thế nào? Và tờ khai mở ngày 3/12/2016, truyền lại ngày 12/12/2016 liệu đã hết hạn và phải đi huỷ hay chưa ạ? Vì là lần đầu chúng tôi gặpvấn đề như này nên lúng túng trong cách giải quyết.Kính mong ban tư vấn hỗ trợ giải đáp giúp chúng tôi để chúng tôi sớm nhận đượchàng hoá.Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi Bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm 3 Phụ lục II thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 Quy định về thủtục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu . Theo đó nêu các chỉ tiêu thông tin trên tờkhai hải quan điện tử không được khai bổ sung trong đó có Mã phân loại hàng hóa.Do vậy để thực hiện khai lại mã HS trên hệ thống thì căn cứ vào Điều 22 của Thông tưtrên để thực hiện Hủy tờ khai. Cụ thể như sau:1 “2 !"#$%&'()*+,-./.0123456"7897:(;/<#!= 7>?@?AB79CDEFGE#+ HI#%J#KLMFL-(NO$7I7CDE#P# 7( A*AB9CDEFB#K#Q5J>#%FB( !"#$% $ A (7BF9B(597>7CDEJ<B>#%(RJ< 7% $>L#P"(SB<(R<BK#P(7B"%C:5='(#%5GT"<"NO+ H#:"NN(,UV57 K@G !"#$%F9?K5=L(F#$ 79#$%/+F#$CD;QL 7A /+F($B#IVB 7GG 7(/+5=(#K#WD75G#+ HL(T"NX;GDN,7K@7BJ#+ H#%J#K(NO$779 !"#$%<B7KFCFB97GE#B:EG(R7CDE# 7( A*J:ECDA /+T"NMI#%J#K"F#K(NO$7<A7*( 7/+T"N-IJGCDFJCDGQ#B95=5I7JGFJCD/+*F<GG9 $5I7 7(/+T"NY9"((;B>#%#+ H7CDEZ+@(H(RJ;/#+ H7CDEZ+G2 EVB;/<#!=7CDE;/<#!=GE#K'(L[F9C:5=(7BF9B#+ HCDE#P"XO+ HD"XNA &J\("]"^AF=F#LD9?5#I&T"XX3#I&'(?A*+#!=M;Q;/<#!=C'C\B#% #P#I<#!=”Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!3