Giá tính thuế xe máy điện, ô tô điện nhập giá FOB Lưu

57 0 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Cty tôi dự định nhập khẩu 01 xe máy điện và 01 ô tô điện từ Trung Quốc với giá là FOB 500USD và FOB 4.000 USD. Vậy tôi muốn hỏi giá dùng để tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Với ví dụ trên, thuế nhập khẩu mà tôi phải nộp có phải là: Xe máy điện: 500USD x 70% = 350 USD Xe ô t6o điện: 4.000USD x 70% = 2.800 USD

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH MTV Ô Ban Mai  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Giá tính thuế xe máy điện, ô tô điệnCâu hỏi:Cty tôi dự định nhập khẩu 01 xe máy điện và 01 ô tô điện từ Trung Quốc với giá là FOB 500USD và FOB 4.000 USD. Vậy tôi muốn hỏi giá dùng để tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Với ví dụ trên, thuế nhập khẩu mà tôi phải nộp có phải là:Xe máy điện: 500USD x 70% = 350 USDXe ô t6o điện: 4.000USD x 70% = 2.800 USD     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụtrách:Phòng QLGD&TTĐTThôngtin liên quan:39/2015/TT-BTC103/2015/TT-BTC182/2015/TT-BTC166/2014/TT-BTC27/2008/QH12Nội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:1/ Việc xác định trị giá hải quan (trị giá tính thuế) đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó:1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.2. Phương pháp xác định: Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này và dừng ngayở phương pháp xác định được trị giá hải quan. Các phương pháp xác định trị giá hải quan bao gồm:a) Phương pháp trị giá giao dịch;b) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt;c) Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự;d) Phương pháp trị giá khấu trừ;1 đ) Phương pháp trị giá tính toán;e) Phương pháp suy luận.Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể hoán đổi cho nhau.2/Trị giá Hải quan (trị giá tính thuế) của hàng hoá nhập khẩu trước hết phải được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch quy định tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, theo đó:“1. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.2. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm các khoản sau đây:a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;b) Các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này;c) Các khoản tiền người mua phải trả nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơn thương mại, bao gồm:c.1) Tiền trả trước, tiền ứng trước, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua bán, vận tải, bảohiểm hàng hóa;c.2) Các khoản thanh toán gián tiếp cho người bán (ví dụ như: khoản tiền mà người mua trả cho người thứ ba theo yêu cầu của người bán; khoản tiền được thanh toán bằng cách cấn trừ nợ)”.- Căn cứ điểm g, điểm h, khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:“g) Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên.Trường hợp các chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhậpđầu tiên đã bao gồm trong chi phí vận tải quốc tế hoặc đã bao gồm trong giá thực tế đãthanh toán hay sẽ phải thanh toán thì được trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu nếu đáp đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này.g.1) Trị giá của khoản điều chỉnh này được xác định trên cơ sở hợp đồng vận tải, các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa;g.2) Trường hợp giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải nhưng người mua không có hợp đồng vận tải, các chứng từ tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa, hoặc có nhưng không hợp pháp, thì không được áp dụng phương pháp trị giá giao dịch;g.3) Trường hợp lô hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau nhưng hợp đồng vận tải hoặc các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa không ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa thì người khai hải quan lựa chọn một trong các phương pháp phân bổ sau:g.3.1) Phân bổ trên cơ sở biểu giá vận tải của người vận tải hàng hóa;g.3.2) Phân bổ theo trọng lượng hoặc thể tích của hàng hóa;g.3.3) Phân bổ theo tỷ lệ trị giá mua của từng loại hàng hóa trên tổng trị giá lô hàng”.2 Như vậy, theo các quy định trên trường hợp lô hàng nhập khẩu theo giá FOB, chi phí vận tải được xác định bởi các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ lancan tàu đến cửa khẩu nhập đầu tiên xác định trên hợp đồng vận tải, các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa.Đề nghị công ty tham khảo nội dung của các quy định trên để thực hiện và cả phiên bản Incoterm để có thông tin về các phương thức thanh toán để khai báo trị giá tính thuế chính xác.3/ Về chính sách thuế:Khi bạn đọc nhập khẩu, bạn phải nộp thuế nhập khẩu,thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí làm thủ tục hải quan.Để xác định được mức thuế nhập khẩu của hàng hóa, trước hết phải xác định được mã HS của nó. Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất và cấu tạo thực tế của hàng hóa nhập khẩu.Với mặt hàng bạn hỏi, theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính, bạn có thể tham khảo các mã hàng trong nhóm hàng sau:+ Đối với xe đạp, xe máy điện:- 87.11: Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.- 8711.90.91: Xe mô tô chạy điện- 8711.90.99: Loại khác+ Đối với ô tô điện:- 87.03: Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.- 8703.90.19: Loại khác .Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo thực tế hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.Sau khi xác định được mã HS của hàng hóa, bạn đọc căn cứ vào xuất xứ hàng hóa, điều kiện vận chuyển hàng hóa,… và tham khảo mức thuế suất thuế nhập khẩu đối vớimã số HS của hàng hóa (đã xác định) tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính .Với mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóaASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhậpkhẩu theo quy định tại Biểu thuế ban hành kèm theo.Bạn có thể tra cứu mức thuế suất tại mục “Tra cứu CSDL Danh mục - Biểu thuế - Phân loại – HS” trên Cổng thông tin điện tử Hải quan.Thuế GTGT: Căn cứ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập 3