[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình E62, xuất khẩu Khẩu trang, CNF Incheon Korea, Invoice, Packing List, Booking Notice, Master Bill of Lading, House Bill of Lading, Hồ sơ xin cấp C/O mẫu AK, Xuất sản phẩm Sản xuất xuất khẩu Lưu

2433 51 12/05/2018 Đăng bởi : Admin 15 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình E62, xuất khẩu Khẩu trang, CNF Incheon Korea, Invoice, Packing List, Booking Notice, Master Bill of Lading, House Bill of Lading, Hồ sơ xin cấp C/O mẫu AK, Xuất sản phẩm Sản xuất xuất khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2017. All Rights Reserved 59PHẦN I. CHỨNG TỪ THƯƠNG VỤ XUẤT KHẨU 6. XUẤT KHẨU-KHẨU TRANG-PURITECH KOREA-CNF-CO FORM AK- TỜ KHAI E62  1 Hóa đơn thương mại  Hàng hóa: 2 mục; 448,000 chiếc; 8 kiện  Trị giá: 14,364.00 USD  Incoterms: CNF INCHEON, KOREA 2 Phiếu đóng gói  Tổng số: 2 mục; 448,000 chiếc; 8 kiện  Khối lượng: 2,249.10 kgs  3 Giấy lưu cước  Dự kiến ngày đi: 01.05.2016  Dự kiến ngày đến:07.05.2016  4 Vận đơn đường biển 1  Loại vận đơn SURRENDERED – người mua không cần xuất trình vận đơn gốc khi nhận hàng  MBL do hãng tàu phát hành cho người giao nhận 5 Vận đơn đường biển 2  Loại vận đơn SURRENDERED – người mua không cần xuất trình vận đơn gốc khi nhận hàng  HBL do người giao nhận phát hành cho người gửi hàng 6 Tờ khai hải quan  Mã loại hình: E62 - Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu  Mã hải quan: HUNGYENHP  Mã phân loại kiểm tra: 1 – LUỒNG XANH  7 Đơn đề nghị cấp C/O  Tiêu chí xuất xứ: CTC – chuyển đổi mã số HS  Kèm hồ sơ xin cấp C/O 8 Bảng thông báo định mức  Trình bày chi tiết định mức tiêu hao nguyên liệu khi sản xuất  Kèm mô phỏng quy trình sản xuất 9 C/O mẫu AK  Tiêu chí xuất xứ: CTC – chuyển đổi mã HS  Sử dụng để bên mua được giảm thuế nhập khẩu Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2017. All Rights Reserved 60PHẦN I. CHỨNG TỪ THƯƠNG VỤ XUẤT KHẨU Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2017. All Rights Reserved 61PHẦN I. CHỨNG TỪ THƯƠNG VỤ XUẤT KHẨU