[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình A21 Chuyển tiêu thụ từ nguồn tạm nhập. Phụ lục hợp đồng (Annex Contract), AWB, Invoice, Công văn xin chuyển tiêu thụ nội địa máy móc đã tạm nhập Lưu

2418 38 11/03/2019 Đăng bởi : My Van 10 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
[FULL] Bộ chứng từ xuất khẩu loại hình A21 Chuyển tiêu thụ từ nguồn tạm nhập. Phụ luc hợp đồng (Annex Contract), AWB, Invoice, Công văn xin chuyển tiêu thụ nội địa máy móc đã tạm nhập. Tờ khai hải quan loại hình G12 Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn

Bình luận

Thông tin bài viết

NO/SỐ:Date/NgàyParty A (The Lender)/ Bên A ( Bên cho mượn) : Address/ Địa chỉ :Party B (The Borrower)/ Bên B ( Bên mượn) :Address/ Địa chỉ :Today,August 05th, 2017, Party A and party B hereby agree to enter into this Agreement with the following terms and conditionsHôm nay ngày 05 tháng 08 năm 2017, Bên A và bên B đồng ý tham gia và ký kết hợp đồng với điều khoản và điều kiện dưới đâyArticle 1. Descriptions of good/ Điều 1. Hàng hóaNoQuantity (pcs) Unit Price (USD) Amount (USD)11 10,000 10,000 1 10,000 10,000 Article II. Delivery and payment term/ Điều 2: Điều kiện giao hàng và thanh toán1. Party A, at its own cost, shall deliver with conditions/ Chi phí, điều kiện giao hàng của bên Aa. Term of Delivery: FOB INCHEON/ Điều kiện giao hàng: FOB INCHEONb. Port of loading: INCHEON, KOREA/ Cảng đi: Incheon, Hàn Quốcc. Port of discharge: HANOI, VIETNAM/ Cảng đến: Hà Nội, Việt Namd. Time of Delivery: within August, 2017/ Thời gian giao hàng: khoảng tháng 08/20172. Duration of lending: August 05 th, 2017-August 05 th, 2022 .(Thời hạn mượn: bắt đầu từ 05 tháng 08 năm 2017 đến 05 tháng 08 năm 2022)3. All machine party A for party B borrow is non payment(Toàn bộ máy móc bên A cho bên B mượn đều không thanh toán)Article III: Responsibility of all party/ Điều 3: Trách nhiệm của các bên1. Party B bear all related cost, necessary procedures to ensure the lending of the machine from Party A(Bên B chịu mọi chi phí liên quan, các thủ tục cần thiết để mượn máy từ bên A)2. Party shall compensate to Party A any loss, damage, malfunction caused to 01 pcs machine during the lending duration(Bên B phải bồi thường cho bên A bất kỳ tổn thất, thiệt hại, sự cố xảy ra đối với 01 chiếc máy trong suốt thời hạn cho mượn)3. Party A shall make its utmost effort to support Party B using 01 pcs machine as long as Party B considers necessary and the best(Bên A phải nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ bên B sử dụng 01 chiếc máy một cách cần thiết và tốt nhất.)Article IV : (Termination and Compensation)/ Điều 4: Chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại(1) Party B may terminate this Agreement upon occurrence of the following/Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng này trong các trường hợp sau: a. If the equipment supplied by Party A is not consistent with the specifications and descriptions of the equipment agreed by the Parties (a. Nếu thiết bị do Bên A cung cấp không đúng với đặc điểm kỹ thuật và mô tả của thiết bị được các Bên đồng ý) b. If the objective of the lease cannot be achieved due to material defects of the equipment (b. Nếu mục đích thuê không thể đạt được do lỗi nghiêm trọng của thiết bị)(2) This Agreement may be terminated by agreement of the Parties prior to expiry of the Term(Hợp đồng này có thể được chấm dứt trước thời hạn theo thỏa thuận của hai Bên)(3) In case this Agreement is terminated due to Article 4(1)a, 4(1)b,or 4(1)c, Party B shall compensate Party A for any and all damages incurred by Party A. (Trong trường hợp hợp đồng này được chấm dứt theo Điều 4(1)a hoặc Điều 4(1)b, Điều 4(1)c, Bên B sẽ bồi thường cho Bên A bất kỳ và toàn bộ thiệt hại mà Bên A phải gánh chịu.)Article V: Amendment/ Điều 5: Thay đổi điều khoản hợp đồngThe Parties may amend the terms and conditions of this Agreement in writing after mutual agreement, as necessary.(Các Bên có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này bằng văn bản theo sự thỏa thuân của hai Bên nếu xét thấy cần thiết.)Each of the Parties acknowledges the provisions set forth above, and enter into this Agreement, and each Party shall keep two original.TOTALAGREEMENT LENDING EQUIPMENT(HỢP ĐỒNG MƯỢN THIẾT BỊ)05/08/2017DescriptionKS Strimmer (Mỗi Bên ghi nhận các quy định nêu trên, và tham gia vào Hợp đồng này, và mỗi Bên sẽ giữ hai bản gốc.)PARTY A (THE LENDER) PARTY B (THE BORROWER)Bên A( bên cho mượn) Bên B( bên mượn) AS AGENT FOR THE CARRIER JD LOGISTICS CO., LTD.403, CENTER BLDG., 682-1DEUNGCHON3 DONG HANGSEO-GUSEOUL, KOREAT:02-6959-2755 F:02-6959-2745JD LOGISTICS CO.,LTD.JD LOGISTICS CO.,LTD.ASIANA AIR LINEJDL1708077JDL1708077988 9945 6836HNS GLOBAL16-13, INHA-RO 411BEON-GIL, NAMDONG-GU,INCHEON, KOREA TEL : 82)70-7178-3779BDY VINA CO.,LTDLOT 44D, QUANG MINH INDUSTRIALS ZONE,CHI DONG TOWN ME LINH DISTRICT,HA NOI,VIET NAM. TEL.:84-4-3525-0626SAME AS CONSIGNEEHAN OZ USD CC PP INCHEON,KOREAHANOI AIRPORT,VIET NAMICNOZ383 AUG.07,2017 NILN.V.D. N.C.V.ATTACHED : COMM INV & P/LIST1 PACKAGE OFKS STRIMMER INVOICE NO.: BDY-HNS20170805FREIGHT TERM.: FOBAUG.07,2017 ICN LIM JI HYE 280 x 154 x 189Cm x 280 x 154 x 189Cm x 1CTNS 280 x 154 x 189Cm x 1CTNS=**1,358K 1 1,238.0 K Q 1,358.0 AS ARRANGEDAS ARRANGED