Form Purchase Order (Đơn đặt hàng máy móc, thiết bị) Lưu

7164 274 05/07/2018 Đăng bởi : Admin 4 Trang xls
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
TERM OF PAYMENT: WITHIN 30 DAYS AFTER RECEIVED GOODS TERM OF DELIVERY: CIF HANOI VALIDITY:DELIVERY TIME: 25-Nov-15(EX FACTORY)SHIP VIA:CourierITEMSDESCRIPTION QUANTITYUNIT PRICENO.

Bình luận

Thông tin bài viết

ACCRETECH VIETNAM CO.,LTD 81B-T662356 Room 6th Floor Oce Building 85 Nguyen Du St.,Hai Ba Trung Dist Ha Noi Viet NamTel : +84- (0)4-39413309 Fax: +84- (0)4-39413310PURCHASE ORDERTAX ID.NO. 0106111302TO: TOKYO SEIMITSU CO.,LTD DATE:2968-2. ISHIKAWA-MACHI, HACHIOJI CITY, TOKYO, P/O NO. 192-8515 JAPAN REF. NO.ATTN: Nakajimah sanTEL: +84-4-22209498 FAX: +84-4-22209499TERM OF PAYMENT: WITHIN 30 DAYS AFTER RECEIVED GOODS TERM OF DELIVERY: CIF HANOI VALIDITY:DELIVERY TIME: 25-Nov-15(EX FACTORY)SHIP VIA:CourierITEMSDESCRIPTION QUANTITYUNIT PRICENO. (JP\)1 GZ42007 1 21,000 2 GZ3009 1 12,000 3 1 5,000 TOTALCMM用φ3用用用用用用用用用用用 L90 A-5003-2283 GF90Eφ1 用用用用用 L20 A-5000-7808 PS23R用用 REMARK: GRAND TOTALSEBAN: 81B-T662Issued DateEND USER:KAMOGAWA VIETNAM 42880A.I.S 49573USER PO NoAIS-15119-Accretech-Approved PURCHASE ORDERTAX ID.NO. 010611130219-Nov-15ACCT-VN-052(EX FACTORY) AMOUNT(JP\)21,000 12,000 5,000 38,000