Doanh nghiệp Gia công chậm nộp Thông báo cơ sở sản xuất (mẫu 12-TB-CSSX-GSQL) Lưu

2 0 06/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
vào thời điểm ký tiếp Hợp đồng thuê đất, DN đã không gửi Thông báo CSSX cập nhật đến HQ quản lý.

Bình luận

Thông tin bài viết

DN Gia công chậm nộp Thông báo cơ sở sản xuất (mẫu 12/TB-CSSX/GSQL)Câu hỏi: 23395:Công Ty là doanh nghiệp Gia công mặt hàng hộp nhựa cho đối tác Nhật Bản. Cty bắtđầu thực hiện hợp đồng gia công từ năm 2013 và đã có Thông báo cơ sở SX lần đầu,có Biên bản kiểm tra CSSX của Hải quan quản lý. Đến năm 2017, Cty hết hạn hợpđồng thuê nhà xưởng và ký tiếp hợp đồng thuê nhà xưởng mới thời hạn tiếp tục từ2017 đến 2022 ( không thay đổi địa chỉ SX, diện tích thuê, đối tác cho thuê...) vào thờiđiểm ký tiếp Hợp đồng thuê đất, DN đã không gửi Thông báo CSSX cập nhật đến HQquản lý. Xin được hỏi trong trường hợp này chúng tôi xin nộp bổ sung Thông báoCSSX được không?Ngày gửi: 15/01/2021 - Trả lời: 27/01/2021Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp ShinmeidoĐịa chỉ: Khu 2 xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội- Email : hiendt1991@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ khoản 4 điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: “Điều 56. Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữnguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu; hợp đồng, phụ lục hợpđồng gia công1. Thông báo cơ sở gia công, gia công lại, cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưugiữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu (sau đây gọi là thôngbáo CSSX)a) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:a.1) Thông báo CSSX theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 20 Phụ lục IIban hành kèm Thông tư này và các chứng từ khác kèm theo quy định tại khoản 1 Điều37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP cho Chi cục Hải quan do tổ chức, cá nhân dự kiếnlựa chọn làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 58 (sau đây gọi là Chicục Hải quan quản lý) Thông tư này thông qua Hệ thống, bao gồm cả trường hợp tổchức, cá nhân là doanh nghiệp chế xuất (sau đây gọi là DNCX).Trường hợp Hệ thống gặp sự cố, tổ chức, cá nhân thông báo CSSX theo mẫu số12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;a.2) Trường hợp thông tin về cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã thôngbáo có sự thay đổi thì tổ chức cá nhân phải thông báo bổ sung thông tin thay đổi choChi cục Hải quan quản lý thông qua Hệ thống theo mẫu số 20 Phụ lục II hoặc theo1 mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này chậm nhất 03 ngàylàm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi;a.3) Trường hợp lưu giữ nguyên liệu, vật tư, sản phẩm ngoài cơ sở sản xuất thì trướckhi đưa nguyên liệu, vật tư, sản phẩm đến địa điểm lưu giữ, tổ chức, cá nhân phảithông báo địa điểm lưu giữ cho Chi cục Hải quan quản lý thông qua Hệ thống theomẫu số 20 Phụ lục II hoặc theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèmThông tư này;a.4) Trường hợp thay đổi Chi cục Hải quan quản lý (nơi đã thông báo CSSX) thì tổchức, cá nhân thông báo đến Chi cục Hải quan quản lý trước đây, Chi cục Hải quanquản lý mới thông qua Hệ thống hoặc bằng văn bản và thực hiện thông báo CSSX choChi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại điểm a.1 khoản này. Tổ chức, cá nhânthực hiện báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan quản lý mới theo quy định tại Điều60 Thông tư này;a.5) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong văn bản thôngbáo cơ sở gia công, sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sảnphẩm xuất khẩu;a.6) Tiếp nhận phản hồi của cơ quan hải quan để sửa đổi, bổ sung (nếu có) thông tinđã thông báo trên Hệ thống.”Công ty căn cứ các quy định trên để xác định có được khai bổ sung hay không và cơquan hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xem xét có hành vi viphạm trong việc khai bổ sung của công ty để xử lý theo khoản 2 điều 7 Nghịđịnh 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: cùng các tình tiết, hồ sơ củahành vi vi phạm liên quan:“Điều 7. Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế…2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiệnđúng thời hạn quy định thuộc một trong các trường hợp sau:đ) Thông báo bổ sung thông tin không đúng thời hạn quy định khi có sự thay đổi cơ sởgia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiếtbị, sản phẩm xuất khẩu; ...”Đề nghị Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướngmắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2