Điều kiện doanh nghiệp có hoạt động thương mại, thuê doanh nghiệp trong nước gia công Lưu

8 1 04/06/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chỉ làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm áo sơ mi. Vấn đề chúng tôi chỉ có hoạt động thương mại; không có nhà xưởng; không có công nhân. Toàn bộ quá trình hoàn thiện áo sơ mi, công ty chúng tôi thuê một công ty trong nước gia công. Điều này có đúng với quy định của hải quan hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

 !"# $%#&'()*#+)# ,)-.)!/0,1)#',(23 "4%0(5467-87%49$3:;!"0(54*,)-<%49$ !"#%#:;!" "40(54-8;67<*=54=>!*:?>!*-@A/0,1#0(54'7#4,)-B6*7/C9)&/))!DEFGHIHJK@,&%LHIHJ@#+)M @ENNO),4P(4)Q),8#E)4BC)<ROJSOTEU&V':WR#V'#8$U&'<E)4BCKX4)%(P-,)YZ4)%-484[#,#'$N&/)B\E)*]!^,)_()K`a!&Y!&6YECC(YHJHEBKbHHJ9)c 9/C“Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyềnđứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủtục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạnglưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật ViệtNam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cóquy định khác.4. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Namđể bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồmquyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm vềcác thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chứchoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luậtViệt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên có quy định khác.5. Phân phối làcác hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán hàng hoá và nhượngquyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.6. Quyền phân phốilà quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối”.`aB6@(HYH@@KU@HHY9)Ud@5/C “Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liênquan trực tiếp đến mua bán hàng hoáDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bánhàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy địnhcủa Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ củadoanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.e!# =4=df/C,#O;ag#_;!3,&%Lc:0,#-*3)4!&0,Lf ()K@,Lf O;ag/C<fhM0=d54=i/6:;!"'/6g !"'/6  jk1<f^0=d%#/)^0/6,#-!f l g #%M3)!0)3:;!"-K@,Lf O;ag*/Cf l hM%=1)1f l g #%M3)!0)(& "43:;!"-@#'*)g !"3)'(& "4):;!"Pf \)f4m^:;!"'^g !"P/C=!&IB6IRg@^:;!"'^g !"#3hM%=1)' &0 a6!MP/C=!&6ECCYHIHEBKbHHI9)c 9-$3“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia côngxuất khẩu…2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:a) Tổ chức, cá nhân có hợp đồng gia công theo quy định của Nghị địnhsố 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đạilý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan các thông tin về số, ngày hợp đồng giacông, tên đối tác thuế gia công;b) Người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế có cơsở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam và thực hiện thôngbáo cơ sở gia công, sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan và thông báohợp đồng gia công cho cơ quan hải quan.c) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để gia công, sản xuất sảnphẩm đã xuất khẩu.Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sửdụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu theo quy định củapháp luật về hải quan.Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sảnphẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan”.N\(5'9$&/)%=1)'hMP/C=4$I5nnnECC(HGHEBKbHHG9)c 94$'4$5nnn@(YHGH@@KU@GHYHG9)Ud@c-B6C)4!&d+/C,#3hM-@,Lf  0(4['6C%#M,h^ $N&/)5`!]L!)3f+o$3-Y