Điều kiện để được nhập khẩu sợi Polyeste Lưu

19 2 24/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty không có nhà máy sản xuất. Chỉ có văn phòng tại quận 2, TP HCM có nhu cầu: nhập khẩu sợi Polyeste từ Hàn Quốc và Nhật bản về Việt Nam, sau đó giao cho nhà máy dệt/ nhuộm tại việt Nam để gia công thành vải.

Bình luận

Thông tin bài viết

 !"#$%&'( )"*+,-./01234"5/+!6%728%893:;/<&=>/;#1%?"#$@>/A/#->/;#?B& C+D?&?"#$4?B.5$'(!6 A=!@E>1"?7F>//+%7#$<.EG<>E>!H0A;C!1?B?7F>/.EG?I>15+&?$+JK>5G='L1#$#"=!@ ;M0NANA0OPE&Q0ANA0O>@R+S;TU;33SV2SVWXS;XY;W4Z[  )\O  4WX  3X  3S  2  W;  23]  :^W;  0PY#<!E+E_# ##`>E>1D3&.Za;"b!CE?c%1. Về thực hiện các quyền kinh doanh:P*J!&d!&e?=d;[?[%0dA0OA;ZP20A0A0Ofg+f.?[“Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:...4. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào ViệtNam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồmquyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm vềcác thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chứchoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luậtViệt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên có quy định khác”.*JZ=0%A0dAP00AeA0dfhi.?[“Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liênquan trực tiếp đến mua bán hàng hoáDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bánhàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy địnhcủa Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ củadoanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”. ;j1EQ7+T(Jj?5f).?[.=j+!6G)?7C$-?h.=j+!6&.=++?Bj+!6#<$$++ k?"1!?7+l+j+>R?B!$?B%&+6#'(!6?I> 2. Về điều kiện kinh doanh XNKP*J!&?=d;[?[%0dA0OA;ZP20A0A0Ofg+f.?[“Điều 3. Giải thích từ ngữ Hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bánhàng hoálà hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, các hoạt động khác đượcquy định tại Chương IV, Chương V, Chương VI của Luật Thương mại”.*J?B#<!&0?=d0;[?[%OA0dA;ZP20AA0dfg+f.?[“Điều 32. Quyền, nghĩa vụ của bên đặt và nhận gia công2. Đối với bên nhận gia công:…b) Được thuê thương nhân khác gia công”.3-?hEi#-?7.?[-iXfmji#- +&<c%=%&'(E>T(+l+?5>..EG@F!CFR?aQ+&"i%L1'L%&'(1#$#"C<[?BcJ%&'((QJ#.=%nK$-%&E> o8#D?gR+D#<$>R%&+6#'(!6#!<$-G+p7+1qrr!@ V>"j+!6?B1;2mj+!6?B%&'(%&+6#'(!6?7#sC'(!61Cj+!68.?[mjC'(!61Cj+!6 ?"+&?$+J$?=!R8.?[-;[?[deA0\A;ZP2AA0\fg+f?B?7#sCZ=[#!&h@.?[E>?BFR EQ7++$%#`1?=[>REFC+D3&.i?*!bQ!?B?7@tDB 0