Điều 89. Thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa Lưu

3 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1. Điều kiện thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ Khu vực đề nghị thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Kho, bãi đề nghị thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ phải nằm trong khu vực quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan;

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 89. Thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địaVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Điều kiện thành lập địa điểm thu gom hàng lẻKhu vực đề nghị thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ phải đáp ứng các điều kiệnsau:a) Kho, bãi đề nghị thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ phải nằm trong khu vựcquy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan;b) Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh kho, bãi;c) Địa điểm thu gom hàng lẻ có diện tích kho tối thiểu 1.000 m2 không bao gồmbãi và các công trình phụ trợ;d) Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơikiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa tang vật viphạm;đ) Kho, bãi phải có hàng rào ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bịhệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan hải quan;e) Hàng hóa ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng hệ thống máy tính và đượckết nối với hệ thống giám sát của cơ quan hải quan.2. Hồ sơ thành lập:a) Đơn đề nghị thành lập theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành: 01 bản chính;b) Luận chứng kinh tế, kỹ thuật xây dựng: 01 bản chụp;c) Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: 01 bản chụp;d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh kho, bãi: 01bản chụp.3. Thủ tục thành lập:a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này gửi Cục Hảiquan tỉnh, thành phố;1 b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp,Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, bãi, nếu đápứng điều kiện thành lập thì báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết địnhthành lập;c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hảiquan tỉnh, thành phố kèm hồ sơ đề nghị thành lập địa điểm kiểm tra, Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan ra quyết định thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ hoặc có văn bảntrả lời Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theoquy định.Đối với địa điểm thu gom hàng lẻ nằm trong khu vực cảng biển, cảng xuất khẩu,nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, doanh nghiệp không phải thực hiệnthủ tục thành lập theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này. Trước khi đưa vàohoạt động, doanh nghiệp phải thông báo cho Chi cục Hải quan cảng biển, cảng xuấtkhẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa.4. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thu hẹp, mở rộng diện tích, chuyểnquyền sở hữu hoặc di chuyển địa điểm thu gom hàng lẻ, nếu đáp ứng điều kiện theoquy định tại Khoản 1 Điều này thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố, hồ sơgồm:a) Công văn đề nghị di chuyển, mở rộng, thu hẹp: 01 bản chính;b) Sơ đồ kho, bãi khu vực di chuyển, mở rộng, thu hẹp: 01 bản chụp;c) Giấy tờ về quyền sử dụng kho, bãi khi di chuyển, mở rộng: 01 bản chụp.Trình tự, thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp thực hiện như thủ tục thành lậpđịa điểm thu gom hàng lẻ theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Riêng việc mở rộng,thu hẹp diện tích của địa điểm thu gom hàng lẻ do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh,thành phố quyết định.5. Trường hợp thay đổi tên chủ sở hữu địa điểm thu gom hàng lẻ đã được Tổngcục Hải quan quyết định thành lập theo văn bản xác nhận của cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền, doanh nghiệp có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý địađiểm để biết, theo dõi.6. Các trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ:a) Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dokhông đáp ứng các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan và các điều kiện thành lậptheo quy định tại Khoản 1 Điều này;b) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động;2 c) Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định thành lập nhưng doanh nghiệpkhông đưa vào hoạt động mà không có lý do chính đáng;d) Trong 01 năm doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về quản lý địa điểmthu gom hàng lẻ, bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạtcho mỗi làn vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.3