Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan Lưu

31 1 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào khongoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập khongoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc cáckhu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thôngtin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đốivới hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểmnhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa rakhỏi kho ngoại quan.Hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định củacơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thịtrường Việt Nam.3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; hàng hóa từ khongoại quan đến cửa khẩu xuất; hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan và ngượclại phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sáthải quan, trừ trường hợp hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng hóakhi làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa đã mở tờ khai vận chuyển kết hợp.4. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hảiquan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho ngoại quan và việc xử lý hàng hóa tồnđọng quá thời hạn gửi kho ngoại quan.1