Điều 87. Giám sát hải quan đối với kho ngoại quan Lưu

18 0 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1. Phương tiện, hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan và các dịch vụ trong kho ngoại quan phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan căn cứ vào chủng loại hàng hóa gửi kho ngoại quan, tình hình hoạt động của kho ngoại quan và việc chấp hành pháp luật của chủ kho ngoại quan để áp dụng biện pháp giám sát phù hợp.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 87. Giám sát hải quan đối với kho ngoại quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Phương tiện, hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan và các dịch vụ trongkho ngoại quan phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Cơ quan hảiquan căn cứ vào chủng loại hàng hóa gửi kho ngoại quan, tình hình hoạt động của khongoại quan và việc chấp hành pháp luật của chủ kho ngoại quan để áp dụng biện phápgiám sát phù hợp.2. Việc thực hiện các dịch vụ gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hànghóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa và lấy mẫu hàng hóa trongkho ngoại quan, chủ hàng hoặc chủ kho ngoại quan phải có văn bản thông báo trướckhi thực hiện cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để tổ chức theo dõi, giámsát.3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến kho ngoại quan và ngược lại hoặc từkho ngoại quan đến các địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu và ngượclại phải làm thủ tục hải quan và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.1