Điều 86. Quản lý lưu giữ, bảo quản hàng hóa gửi kho ngoại quan Lưu

20 1 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1. Hàng hóa lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan phải phù hợp với hợp đồng thuê kho ngoại quan; kho ngoại quan chuyên dùng chỉ được phép lưu giữ các mặt hàng phù hợp với điều kiện bảo quản, lưu giữ của kho.

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 86. Quản lý lưu giữ, bảo quản hàng hóa gửi kho ngoại quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Hàng hóa lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan phải phù hợp với hợp đồngthuê kho ngoại quan; kho ngoại quan chuyên dùng chỉ được phép lưu giữ các mặthàng phù hợp với điều kiện bảo quản, lưu giữ của kho.2. Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan phải làm thủ tục hải quan theođúng quy định của pháp luật. Riêng đối với các mặt hàng là máy móc, thiết bị hoặcmột số loại hàng hóa khác cung ứng từ nội địa vào kho ngoại quan để phục vụ cho cáchoạt động đóng gói, phân loại, bảo dưỡng, chủ hàng hóa hoặc người được ủy quyền cóthể lựa chọn không làm thủ tục hải quan, nhưng phải thông báo cụ thể cho Chi cục Hảiquan quản lý kho ngoại quan để theo dõi.3. Áp dụng phương tiện, công nghệ thông tin để quản lý hàng hóa đưa vào, đưara kho ngoại quan và cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan về thực trạng hàng hóatrong kho và tình hình hoạt động của kho thông qua hệ thống công nghệ thông tinđược kết nối với cơ quan hải quan.4. Trong trường hợp muốn tiêu hủy những lô hàng đổ vỡ, hư hỏng, giảm phẩmchất hoặc quá thời hạn sử dụng phát sinh trong quá trình lưu kho, chủ kho ngoại quanphải có văn bản thỏa thuận với chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng về việcđồng ý tiêu hủy hàng hóa. Văn bản thỏa thuận được gửi cho Cục Hải quan nơi có khongoại quan để theo dõi. Chủ hàng hóa hoặc chủ kho ngoại quan phải chịu trách nhiệmthực hiện và thanh toán các khoản chi phí tiêu hủy hàng hóa theo quy định của phápluật.1