Điều 85. Hàng hóa đưa ra đưa vào kho ngoại quan bao gồm (Hàng hóa gửi kho ngoại quan) Lưu

13 1 28/03/2019 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
2. Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm: a) Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam; b) Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 85. Hàng hóa gửi kho ngoại quanVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1. Hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từnước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nướcthứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan quy định tại Khoản 1 Điều84 Nghị định này được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan.2. Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm:a) Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanhnghiệp ở Việt Nam;b) Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vàothị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;c) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nướcthứ ba.3. Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm:a) Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;b) Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.4. Hàng hóa sau đây không được gửi kho ngoại quan:a) Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam;b) Hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường;c) Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừngnhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.Ngoài hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 4 Điều này, căn cứ tìnhhình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định Danhmục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.1